Grau en Infemeria

Pràcticum clínic I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

9

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sr. Guillermo Pedreira Robles

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants(habitualment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica i o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics,psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte ales seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
   

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apresos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura.
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural.
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge.
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge.
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.
 • RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • RA11. Construir nous coneixements sobre el cuidatge des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.
 • RA12. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses.
 • RA14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic de la intervenció.
 • RA15. Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en un àrea concreta d'intervenció.
 • RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adients a l'àmbit on es duen a terme les pràctiques pre professionals i aplicar guies clíniques adients.
 • RA19. Observar i participar en les actuacions professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions dutes a terme.
 • RA21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

Continguts

 • Fonaments teòrics anatomofisiològics, fisiopatològics, terapèutics, psicopatològics, polítics sanitaris, així com els coneixements requerits per a la pràctica professional
 • Conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia
 • Habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures
 • Habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris
 • Principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic d'infermeria
 • Gestió de cures que intervenen en els processos clínics
 • Qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives.
 • Cures infermeres a malalts ingressats (hospital, centre sociosanitari) per diferents motius (intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, neoplàsies, etc.).
 • Cures infermeres a malalts o persones grans en el seu domicili o a la consulta d'Atenció Primària

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent. 
 • En el cas del pràcticum Clínic I i II es combinaran durant el desenvolupament de les pràctiques clíniques diferents activitats de caire acadèmic que tindran com a objectiu integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència. 
 • A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.