Grau en Infemeria

Pràcticum Clínic II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

8

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Guillermo Pedreira Robles

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un  àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants (habitualment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica i o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. 
 • CE3. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
 • CE5. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable. Identificar els nutrients i els aliments en què es troben. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital. 
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies ihabilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE12. Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents. 
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses. 
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • CE26. Pràctiques pre-professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura. 
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles. 
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural. 
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge. 
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge. 
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica. 
 • RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 • RA11. Construir nous coneixements sobre el cuidatge des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció. 
 • RA12. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses. 
 • RA14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic de la intervenció. 
 • RA15. Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en un àrea concreta d'intervenció. 
 • RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adients a l'àmbit on es duen a terme les pràctiques pre professionals i aplicar guies clíniques adients. 
 • RA19. Observar i participar en les actuacions professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions dutes a terme.
 • RA21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

Continguts

 • 1. Fonaments teòrics anatomofisiològics, fisiopatològics, terapèutics, psicopatològics, polítics sanitaris, així com els coneixements requerits per a la pràctica professional 
 • 2. Conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia.
 • 3. Habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures.
 • 4. Habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.
 • 5. Principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic d'infermeria.
 • 6. Gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • 7. Qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives.
 • 8. Cures infermeres a malalts ingressats (hospital, centre sociosanitari) per diferents motius (intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, neoplàsies, etc.).
 • 9. Cures infermeres a malalts o persones grans en el seu domicili o a la consulta d'Atenció Primària.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • En el cas del pràcticum Clínic I i II es combinaran durant el desenvolupament de les pràctiques clíniques diferents activitats de caire acadèmic que tindran com a objectiu integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència.
 • A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.