Grau en Infemeria

Salut Laboral

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Mireia Julià

 • Col·laboradors:

  • Dra. Astrid Escrig

  • Sra. Eva Padrosa

Competències

Generals:

 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdiscipliar els professionals i demés professionals de les organitzacions assistencials.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Específiques:

 • CE5. Aplicar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut i conèixer les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • CE6. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per atendre a les persones, tant de forma individual com col·lectiva, en situacions de salut i malaltia, analitzant la influència dels factors interns i externs en el seu nivell de salut.
 • CE16. Conèixer i aplicar la metodologia de la investigació en els diferents àmbits de la professió.
 • CE19. Conèixer les situacions de salut en l'adult identificant les necessitats, manifestacions i problemes per proporcionar cures integrals i eficaces.
 • CE24. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital per proporcionar cues integrals i eficaces.

Resultats d’aprenentatge

 • Una vegada finalitzada l'assignatura els estudiants podran coneixer què s'enten per determinants socials de la salut, com la ocupació és un d'aquests determinants i com pot aquesta ocupació crear desigualtats en salut en la població treballadora. També apendran la importancia dels determinants socials de nivel macro o del context en aquesta relació.
 • Apendran a llegir els resultats de recerca científica en aquest camp i a través d'una visió crítica, treure conclusions a través de diferents pràctiques i treballs. A més, aquest coneixement el podran aplicar en altres assignatures i en el treball final de grau.

Continguts

 • Tema 1. Salut laboral

 • Tema 2. Els determinants socials de la salut

 • Tema 3. Desigualtats en salut i les seves causes relacionades amb el treball

 • Tema 4. Condicions de treball i salut

 • Tema 5. Lesions i malalties relacionades amb el treball

 • Tema 6. Condicions d'ocupació i salut

 • Tema 7. Precarietat laboral i salut

 • Tema 8. Treball informal i salut

 • Tema 9. Atur i salut

Metodologies docents

 • En aquesta assignatura es combinaran diferents metodologies d'ensenyament aprenentatge, que es desenvoluparan en sessions plenàries i treball autònom/grupal previ i posterior a les sessions plenàries i per la realització d'un treball.
 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, podcast, etc). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies, indicacions treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • La metodologia consta de diferents parts:
  • Sessions plenàries: Les sessions plenàries són l'espai on es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, utilitzant diferents estratègies: classes magistrals participatives, activitats de discussió, aclariment de continguts, anàlisi de casos a l'aula on l'estudiantat exposaran part del treball realitzat en el seu temps de treball autònom.
  • Pràctica: on es posaran en pràctica els coneixements adquirits a la teoria a través d'un treball.