Grau en Infemeria

Taller d'habilitats socials

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Susana Sánchez Quinto

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • CG3. Coneixement bàsic general
 • CG9. Resolució de problemes
 • CG11. Habilitats crítiques i autocrítiques
 • CG13. Habilitats interpersonals
 • CG16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • CG22. Capacitat d'adaptació a noves situacions.

Específiques:

 • CE13. Emprar estratègies i habilitats per tal de mantenir una comunicació eficaç i permetre l'expressió de preocupacions i interessos.

Professionals:

 • P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona
 • P7. Comprendre sense prejudicis a les persones i respectar-les, des de una perspectiva biopsicosocial, com a éssers autònoms i independents.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. G3 G16 P7   Descriure la composició i finalitat del grup i les normes que el regeixen.
 • RA2. G16   P4 P7  Analitzar els rols que es desenvolupen en els grups.
 • RA3. G1 G13 P4 P13  Analitzar les habilitats que faciliten les relacions interpersonals.
 • RA4. G1 G9 P4 P13   Analitzar els tipus de resposta emprats en les situacions problemàtiques.
 • RA5. G9 G13 P7 Analitzar els elements bàsics en el procés de gestió de conflictes.
 • RA6. G1 G9 G11 G13 P4   Exercitar-se en l'anàlisi de situacions problemàtiques generadores de conflictes.
 • RA7. G9 G11 G13 G22 P7 E13  Determinar estratègies de gestió de conflictes.
 • RA8. G1 G13 G22 E13  Adquirir autoconeixement.
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

Continguts

 • Tema 1. Que son les habilitats socials?. Importància de les relacions. Característiques de les habilitats socials.

 • Tema 2. Habilitats socials bàsiques, avançades i superiors. Exploració de fortaleses i punts febles.

 • Tema 3. Importància de les habilitats socials a la pràctica infermera. Implicacions en l´estat emocional, físic, social i espiritual del pacient i la seva família.

 • Tema 4. Intel·ligència Emocional: què es i elements principals que la defineixen. Influencia a les Relacions Interpersonals. Característiques de les persones amb alts nivells d'Intel·ligència Emocional.

 • Tema 5. Que son les emocions? Categories bàsiques d´emocions. Com reconèixer-les i com gestionar-les.

 • Tema 6. Comunicació emocional i empàtica. El llenguatge corporal a les HHSS

 • Tema 7. L´assertivitat. Estils de relació: conductes no assertives i agressives. Entrenament assertiu. Drets assertius

 • Tema 8. Cóm demanar canvis de conductes. Cóm fer critiques constructives

 • Tema 9.Autoconcepte, autocontrol i autoestima.

 • Tema 10. Autoconeixement emocional o consciencia d´un mateix. Creences irracionals

Metodologies docents

L'assignatura es desenvoluparà a través de les següents metodologies: :

 • Sessions plenàries expositives i interactives, on serà clau la participació i la implicació de l'estudiant en el seu desenvolupament (CB1;CB4;CG4)
 • Lectura de textos i experiències i articles sobre els temes proposat per les professores (CB3; CE8)
 • Treball de casos
 • Role-playing
 • Espais de discussió i reflexió (CB2; CB3; CB4; CG4; CG11; CE8)
 • Cerca autònoma d'informació sobre els temes que es desenvoluparan en les sessions plenàries
 • L'estudiant haurà de treballar de forma autònoma -anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules (CB1, CB2, CB3, CB4, CG6, C11, C12)
 • Tutories individualitzades que es realitzaran a demanda de l'estudiant o de la professora (CB4)