Grau en Infemeria

Nutrició i Salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia;
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables;
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles;
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat;
 • CG19. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a la utilització de les TIC's;

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU);

Específiques:

 • CE2.  Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria: Conèixer  l'ús, les indicacions dels productes que prescriu infermeria així com els  relacionats  amb  l'alimentació enteral i parenteral;
 • CE5. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentaria saludable. Identificar els nutrients i els aliments en els quals es troben. Identificar els problemes nutricionals més prevalents i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades;

Resultats d’aprenentatge

 • RA 4. Conèixer i identificar els nutrients i els aliments en els que es troben;
 • RA 5. Identificar i valorar les necessitats alimentàries de les persones en situació de salut i malaltia;
 • RA 9. Comprendre les mesures terapèutiques i instrumentals;
 • RA 10. Aplicar els coneixements adquirits en situacions de laboratori i resolució de casos;
 • RA 21. Respectar els principis ètics que garanteixin la seguretat, la qualitat i la legalitat;
 • RA 22. Conèixer les característiques terapèutiques dels aliments segons el seu contingut nutricional, així com l'impacte que produeixen sobre la salut de les persones;
 • RA 23. Conèixer les combinacions alimentàries que permeten construir dietes terapèutiques en funció de les diferents patologies, toleràncies, hàbits i preferències;
 • RA 24. Valorar els hàbits i comportaments culturals alimentaris, utilitzant els instruments de valoració existents més adequats a les característiques individuals y/o grupals;
 • RA25. Identificar els diagnòstics i les intervencions infermeres específiques en la cura de les persones amb problemes nutricionals;
 • RA26. Saber fer un us inclusiu i no sexista del llenguatge;

Continguts

 • Mòdul 1. Energia i nutrients.
  • Energia
  • Macronutrients
  • Micronutrients
  • Aigua
  • Fibra alimentària.
 • Mòdul 2. Grups alimentaris i alimentació equilibrada.
  • Llet i derivats.
  • Carn, peix i ous.
  • Fruita i verdura.
  • Cereals, llavors i pseudocereals.
  • Tubercles.
  • Llegums.
  • Greixos i olis.
  • Alimentació equilibrada
 • Mòdul 3. Dietoteràpia.
  • La cuina hospitalària.
  • Malnutrició per excés i per defecte.
  • Desnutrició.
  • Dietoteràpia i prevenció cardiovascular.
  • Dietoteràpia en la prevenció de problemes metabòlics.
  • Dietoteràpia en persones amb immunosupressió.
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Mòdul 4. Seminaris pràctics.
  • Seminari 1. Alimentació i cultures.
  • Seminari 2. Dones i alimentació.
  • Seminari 3. Micronutrients i malnutrició.
  • Seminari 4. Integrat Nutrició, demografia, estadística i epidemiologia.

Metodologies docents

 • Es realitzaran classes plenàries, activitats individuals i grupals, fòrums de debat, reflexió i discussió, lectura d'articles acadèmics i casos pràctics.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Qüestionaris i activitats online

40%

Bloc 2

Projecte en grup (conté lliuraments parcials)

30%

Bloc 3

Prova individual de coneixements