Grau en Infemeria

Activitat física, esport i salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es i transferir i argumentar els coneixements teòrics a les diferents situacions de promoció de l'activitat física.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins la seva àrea d'estudi per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic infermer.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
  • Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
  • Establir una comunicació eficaç adaptada a les diferents etapes de la vida amb persones, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
   

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a las persones ateses

Resultats d’aprenentatge

 • RA 5.1 Conèixer el rol d'infermeria en els diversos àmbits de l'esport i l'activitat física.
 • RA 5.2 Identificar el tipus d'activitat física i les recomanacions actuals d'activitat física per la salut en els diferents grups de població.
 • RA 5.3 Identificar les estratègies internacionals i nacionals de promoció de la salut mitjançant l'activitat física.
 • RA 5.4 Conèixer els beneficis de l'activitat física per a la salut i els riscs del sedentarisme.
 • RA 5.5 Comprendre els factors que condicionen la realització d'activitat física en les persones.
 • RA 5.6 Valorar i identificar el nivell d'activitat física i altres paràmetres de salut.
 • RA 5.7 Demostrar habilitats en prescriure activitat física saludable a diferents grups poblacionals.
 • RA 5.8 Utilitzar estratègies per la promoció de l'activitat física com a eina preventiva i terapèutica.
 • RA 5.9 Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.
 • RA 5.10 Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments
 • RA 5.11 Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

Continguts

 • Bloc 1. Definició dels principals conceptes (comportament sedentari, activitat física, exercici físic, condició física)
 • Bloc 2. El rol del professional d'infermeria en la promoció d'activitat física.
 • Bloc 3. Epidemiologia de l'activitat física, inactivitat física i sedentarisme.
 • Bloc 4. L'activitat física, exercici físic, i salut.
 • Bloc 5. Influència de l'activitat física i conductes sedentàries en la cognició i paràmetres de salut cerebral.
 • Bloc 6. Recomanacions actuals d'activitat física per la salut.
 • Bloc 7. Estratègies internacionals i nacionals de promoció de la salut mitjançant l'activitat física.
 • Bloc 8. L'activitat física com a conducta saludable: Eines per motivar a les persones a ser actius.
 • Bloc 9. Programes d'activitat física saludable.
 • Bloc 10. Prescripció d'exercici físic en diferents grups de població

Metodologies docents

En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.

Els estudiants tindran tutories opcionals amb la professora titular de l'assignatura. Els horaris de les tutories es pactaran amb la professora.

Per a treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen les activitats formatives que cal realitzar i la forma d'avaluació de les mateixes.

 • Sessions plenàries i pràctiques: 30h (1,2 ECTS)
 • Treball autònom: 95h (3,8 ECTS)

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Anàlisi de casos

40%

Bloc 2

Projecte assignatura

30%

Bloc 3

Prova individual de coneixements