Grau en Infemeria

Compromís Social i Infermeria

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Noèlia Vázquez Álvarez

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular , la malaltia i el sofriment ) , seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes . Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família , d'acord amb la situació de la persona , problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients , famílies i grups socials , així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Analitzar els principals elements metodològics i els requisits bàsics de l'ApS.
 • RA2. Relacionar i reconèixer les desigualtats socials en salut i la seva influència en la vida de les persones.
 • RA3. Analitzar les desigualtats socials, la pobresa i l'exclusió social des de la perspectiva de l'equitat i la justícia social.
 • RA4. Identificar la intersecció de diferents eixos d'identitat (gènere, edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.) i la seva relació amb les desigualtats en salut.
 • RA5. Planificar i implementar experiències pràctiques d'ApS de prevenció i promoció de la salut, adreçades a grups socials en funció de les seves necessitats de salut.
 • RA6. Reflexionar sobre el servei realitzat i el seu impacte en grups socials en funció de les seves necessitats de salut.

Continguts

 • 1. Introducció a l'aprenentatge-servei
  • Definició i fonaments teòrics de la responsabilitat social i l'aprenentatge-servei
 • 2. Fonaments teòrics
  • La salut: promoció i prevenció
  • Aprenentatge i servei a la infermeria
  • Habilitats psicosocials
 • 3. Els determinants socials i les desigualtats en salut
  • Determinants socials en salut
  • Les desigualtats en salut a la ciutat de Barcelona
  • Les desigualtats en salut en el context de la COVID-19
 • 4. La precarietat laboral i l'enfocament interseccional
  • Definició de precarietat laboral
  • Efectes de la precarietat en la salut
  • Introducció i fonaments teòrics de l'enfocament interseccional

Metodologies docents

L'assignatura es realitzarà en format semi-presencial utilitzant com a suport la plataforma Moodle i el Google Meet. En l'espai Moodle hi trobareu la documentació de l'assignatura: Pla Docent, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.

Es especialment important llegir atentament els apartats d'aquest pla docent on es detallen totes les activitats formatives i avaluatives, així com les dates i hores de connexions, seminaris presencials o d'entrega de treballs.

Els i les estudiants poden sol·licitar tutories tant en grup com individuals amb els professors de l'assignatura.

 • Treball presencial (a través de connexions Google Meet): 17 hores
 • Treball tutelat: 13 hores
 • Treball autònom: 95 hores

Avaluació

L'avaluació de les competències es farà de forma individual i de grup, continuada i obligatòria, a través de diferents eines per valorar la consecució de cadascuna. Per aprovar l'assignatura és necessari assolir els objectius d'aprenentatge previstos. La qualificació de l'assignatura ve donada per la mitjana ponderada de les notes obtingudes de totes les activitats avaluables i de l'assistència i participació activa.

L'assignatura i per tant l'avaluació de la mateixa està estructurada amb les intervencions d'aprenentatge-servei a la comunitat com a eix central.
L'avaluació d'aquestes intervencions comprèn: el seu disseny (Activitat 1), la implementació (Activitat 2), la reflexió crítica (Activitats 3 i 4), i l'auto-avaluació (Activitat 4).

El pes de cada ítem d'avaluació es resumeix a la següent taula:
 

Avaluació de l'assignatura

Avaluació continuada

Activitat 1

Disseny de la intervenció

Grup

15%

Activitat 2

Intervenció ApS amb entitat local

Individual*

30%

Activitat 3

Presentació oral de la intervenció

Grup

25%

Activitat 4

Reflexió crítica sobre la intervenció

Individual

20%

90%

Assistència i participació activa

Sessions plenàries (4) i tutories de grup obligatòries (2)

Individual

10%

*Aquesta activitat és de grup però l’avaluació de la mateixa és de caràcter individual.