Grau en Infemeria

Cooperació internacional

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Aplicar coneixements al treball de forma professional i tenir les competències que es demostren a través de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes
 • CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes de caire social, científic o ètic.
 • CB4. Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic ja sigui especialitzat como no especialitzat
 • CG1. Dispensar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, en un context social i multicultural
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i els medis disponibles
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups socials, garantint la seva seguretat
 • CG13. Conèixer els principis de finançament sanitari i utilitzar els recursos adequadament
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals en la que s'estructuren de forma uni, multi i inter-disciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CG16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CG17. Realitzar cures d'infermeria basat en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració de processos i la continuïtat assistencial

Transversals:

 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat
 • habilitats comunicatives (orals i escrites), així com llenguatge corporal
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó sexe i gènere, per dissenyar solucions

Específiques:

 • CE2 Conèixer l'ús i indicació de productes sanitaris
 • CE3 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, ús i indicació i mecanismes d'acció.
 • CE4 Utilització e medicaments, avaluant els beneficis esperats, els riscs i efectes derivats de la seva administració
 • CE5 Conèixer i valorar necessitats nutricionals de les persones
 • CE7 Conèixer processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia
 • CE8 Identificar respostes psicosocials de les persones envers diferents situacions de salut
 • CE10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere.
 • CE15 Dirigir, avaluar i dispensar cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat
 • CE16 Aplicar mètodes per identificar problemes de salut d'una comunitat. Analitzar dades estadístiques d'estudis poblacionals. Promoure la participació de les persones i comunitats en els processos de salut i malaltia.
 • CE18 Identificar característiques d eles dones en els etapes del cicle reproductiu. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat
 • CE19 Identificar característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència. Conèixer els problemes de salut més freqüents. Analitzar les dades de valoració dels nens. Seleccionar intervencions dirigides al nen sa i malalt i proporcionar educació per a la salut.
 • CE24 Conèixer els problemes de salut mental mes rellevants en les diferents etapes e la vida.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RA2. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles
 • RA3. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • RA4. Conèixer els principals grups de fàrmacs, els principis d'autorització, ús i indicació i el mecanisme d'acció.
 • RA5. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • RA6. Conèixer els processos fisio- patològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • RA7. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar-los ajuda .
 • RA8. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d' Atenció Primària de salut.
 • RA9. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat
 • RA10. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups
 • RA11. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • RA12. Identificar la diversitat de pràctiques de salut en relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA13. Conèixer els principals actors de l'ajuda humanitària i la cooperació, el seus principis d'acció, mecanismes i finançament.

Continguts

 • 1. Introducció a la Salut Internacional 
  • 1.1. Definició de conceptes
  • 1.2. Geografia mèdica. Determinants de la salut.
  • 1.4. Vigilància epidemiològica
  • 1.5. Actors de la cooperació i ajuda humanitària.
 • 2. Principals problemes de salut i estratègies d`intervenció
  • 2.1. Programa ampliat de Immunització
  • 2.2. Desnutrició i Programes materno-infantils .
  • 2.3. Epidèmies
  • 2.4. Emergències humanitàries
 • 3. Malaltes tropicals, importades o d'alta prevalença .
  • 3.1. Malalties transmeses per vectors 
  • 3.2. Malalties relacionades amb l'aigua i els aliments.
 • 4. La Salut Internacional 
  • 4.1 Malalties emergents i alertes sanitàries
  • 4.2. Salut del viatger 

Metodologies docents

 • Metodologia expositiva facilitant sempre la participació activa dels alumne.
 • Aprenentatge significatiu de l'alumnat centrat en expectatives i necessitats teòriques, actitudinals i amb visió professional.
 • Interacció de l'alumnat en el seu propi aprenentatge i de la resta de companys/es, mitjançant diverses tècniques (activitats individuals, activitats grupals, presentacions).
 • Docents com a facilitadors de l'aprenentatge.

MD1 Sessions expositives amb participació activa de l'alumnat.
MD3 Estudi de casos
MD4 Exagètica de lectures recomanades actuals.
MD4 Discussions.
MD3 Aprenentatge cooperatiu a través del treball grupal.
MD4 Treball autònom
MD5 Presentacions de temes per part dels estudiants
MD6 Tutories presencials.

Activitats formatives

AF1 Sessions expositives.
AF3 Seminaris
AF4 Tutories individuals /grupals.
AF5 Treball individual
AF6 Treball grupal.
AF7 Presentacions
AF8 Lectura crítica autònoma.