Grau en Infemeria

Infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries i urgències hospitalàries

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general , i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de fisiopatologia, de les bases filosòfiques i metodològiques del tenir cura i l'evolució psicosocial de la persona
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es i transferir i argumentar els coneixements teòrics a les diferents situacions de cures.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social , científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic infermer
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3. Conèixer, transferir i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria a situacions de cures específiques.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Ser capaç de prendre les decisions més adequades a cada situació. Adquirir habilitats crítiques i autocrítiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Entendre el treball en equip.
 • CG13. Adquirir habilitat per treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG14. Habilitat per comunicar-se amb experts d'altres camps.
 • CG15. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG16. Habilitat per treballar en un context internacional.
 • CG17. Capacitat d'aprenentatge i d'adaptació a noves situacions.
 • CG18. Iniciativa.
 • CG19. Capacitat pel treball autònom.
 • CG20. Motivació per l'èxit.

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE15. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • CE17. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
  Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, els diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 5.1. Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital
 • RA 5.2. Descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • RA 5.3. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
 • RA 5.4. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • RA 5.8. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en diferents fases
 • RA 5.14. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals i aplicar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • RA 5.20. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres
 • RA 5.21. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA 5.22. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives amb els diferents professionals que intervenen. RA 5.23. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada
 • RA 5.24. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments
 • RA 5.25. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional
 • RA 5.26. Conèixer la utilització de medicaments, beneficis esperats i riscos associats.

Continguts

 • Tema 1: Funcionament del sistema d'emergències mèdiques de Catalunya
  Logística i dotació del (SEM)
 • Tema 2: PAS, Valoració primària ABCDE, Cadena de supervivència algoritme SVB
 • Tema 3: SVB+DEA, Introducció al SVA
 • Tema 4: Via Aèria, Control cervical, ventilació
 • Tema 5: Ventilació, respiració i tractament de la patologia respiratòria.
 • Tema 6: Valoració circulació, tractament de la patologia circulatòria, Codi IAM
 • Tema 7: Valoració neurològica Codi ICTUS, Escala Glasgow
 • Tema 8: Tècniques de mobilització i transferència del pacient, Codi PPT
 • Tema 9: Incidents de múltiples víctimes, Triatge START i META.
 • Tema 10: Simulació, aplicació dels coneixements adquirits.

Metodologies docents

A través de la plataforma Moodle es desenvoluparà el contingut, en aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.

Cada tema constarà amb material teòric específic penjat prèviament a la plataforma Moodle que es treballarà durant les diferents sessions plenàries i simulacions presencials.

Els estudiants optaran a tutories opcionals amb la professor titular de l'assignatura. A l'inici de l'assignatura disposaran dels horaris a Moodle.

Per a treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen les activitats penjades a la pròpia plataforma Moodle, seran qüestionaris de resposta ràpida que reforçaran l'assoliment dels conceptes claus de cada tema plantejat.

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Qüestionaris individuals sobre el contingut de les sessions

30%

Bloc 2

Activitats sobre politraumatisme (Qüestionari 10%; Cas clínic 20%)

30%

Bloc 3

Resolució de cas pràctic individual