Grau en Infemeria

Seguretat dels malalts: com comunicar els errors.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • Aquesta assignatura col·laborarà en l'obtenció de les competències determinades pel Grau d'infermeria per l'Estat espanyol. L'alumne ha d'identificar problemes a través d'una gran preocupació per la qualitat de l'atenció sanitària. Així mateix, haurà de desenvolupar destreses d'investigació per a la cerca de solucions a través del treball en equip per finalment prendre decisions amb una gran capacitat de generar noves idees i adaptació a les noves situacions

Específiques:

 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar les relacions entre la infermera, el pacient i els seus familiars.

Resultats d’aprenentatge

Continguts

 • Bloc 1: Seguretat dels malalts
  • 1.1. Conceptes de seguretat dels malalts
  • 1.1. Participació del professional en la prevenció del error
  • 1.1. Investigació en seguretat
  • 1.1. Aspectes legals i ètics
 • Bloc 2: La comunicació i disculpa després d'un error
  • 2.1. Informació i comunicació
  • 2.3. La comunicació com a eina de la Seguretat dels malalts
  • 2.4. Guies clíniques per a la comunicació a seguretat
  • 2.5. L'experiència dels professionals i pacients

Metodologies docents

La impartició magistral dels aspectes teòrics i els elements bàsics de la seguretat dels malalts, els debats en classes sobre els errors i com afrontar-los davant la professió infermera i els pacients,van dirigits fonamentalment a la consecució dels objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura.

Classes (magistrals i dirigides al debat i aclariment de continguts):
a) Proporcionar els elements teòrics de la seguretat dels malalts en general i específic de l'entorn sanitari i de la professió d'infermeria a través de la posada a disposició de l'alumnat de l'esquema conceptual que li permeti ordenar de manera coherent i integrar els coneixements que obtingui d'altres fonts.
b) Aclarir determinats aspectes que per raó de la complexitat o per no ser tractats bé per les obres recomanades presentin especial dificultat de comprensió per a l'estudiant
c) Introduir aspectes nous no presents o poc actualitzats situant-los adequadament en el context sanitari.

Activitats (seminaris, treballs en grup o individual):
a) Afavorir l'aprenentatge autònom de l'alumnat a través de la disposició d'elements clau de la seguretat dels malalts i la necessitat del seu afrontament per l'alumne relacionat amb la comunicació entre professionals i pacients.
b) Indicar si l'exposició dels elements aportats és la idònia a través de la correcció individual i/o grupal.
c) Realitzar síntesi dels aspectes més destacables de l'abordatge realitzat pels alumnes.