Grau en Infemeria

Taller d'habilitats socials

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • CG3. Coneixement bàsic general
 • CG9. Resolució de problemes
 • CG11. Habilitats crítiques i autocrítiques
 • CG13. Habilitats interpersonals
 • CG16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • CG22. Capacitat d'adaptació a noves situacions.

Específiques:

 • CE13. Emprar estratègies i habilitats per tal de mantenir una comunicació eficaç i permetre l'expressió de preocupacions i interessos.

Professionals:

 • P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona
 • P7. Comprendre sense prejudicis a les persones i respectar-les, des de una perspectiva biopsicosocial, com a éssers autònoms i independents.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. G3 G16 P7   Descriure la composició i finalitat del grup i les normes que el regeixen.
 • RA2. G16   P4 P7  Analitzar els rols que es desenvolupen en els grups.
 • RA3. G1 G13 P4 P13  Analitzar les habilitats que faciliten les relacions interpersonals.
 • RA4. G1 G9 P4 P13   Analitzar els tipus de resposta emprats en les situacions problemàtiques.
 • RA5. G9 G13 P7 Analitzar els elements bàsics en el procés de gestió de conflictes.
 • RA6. G1 G9 G11 G13 P4   Exercitar-se en l'anàlisi de situacions problemàtiques generadores de conflictes.
 • RA7. G9 G11 G13 G22 P7 E13  Determinar estratègies de gestió de conflictes.
 • RA8. G1 G13 G22 E13  Adquirir autoconeixement.
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

Continguts

 • Tema 1. Que son les habilitats socials?. Importància de les relacions. Característiques de les habilitats socials.

 • Tema 2. Habilitats socials bàsiques, avançades i superiors. Exploració de fortaleses i punts febles.

 • Tema 3. Importància de les habilitats socials a la pràctica infermera. Implicacions en l´estat emocional, físic, social i espiritual del pacient i la seva família.

 • Tema 4. Intel·ligència Emocional: què es i elements principals que la defineixen. Influencia a les Relacions Interpersonals. Característiques de les persones amb alts nivells d'Intel·ligència Emocional.

 • Tema 5. Que son les emocions? Categories bàsiques d´emocions. Com reconèixer-les i com gestionar-les.

 • Tema 6. Comunicació emocional i empàtica. El llenguatge corporal a les HHSS

 • Tema 7. L´assertivitat. Estils de relació: conductes no assertives i agressives. Entrenament assertiu. Drets assertius

 • Tema 8. Cóm demanar canvis de conductes. Cóm fer critiques constructives

 • Tema 9.Autoconcepte, autocontrol i autoestima.

 • Tema 10. Autoconeixement emocional o consciencia d´un mateix. Creences irracionals

Metodologies docents

L'assignatura es desenvoluparà a través de les següents metodologies: :

 • Sessions plenàries expositives i interactives, on serà clau la participació i la implicació de l'estudiant en el seu desenvolupament (CB1;CB4;CG4)
 • Lectura de textos i experiències i articles sobre els temes proposat per les professores (CB3; CE8)
 • Treball de casos
 • Role-playing
 • Espais de discussió i reflexió (CB2; CB3; CB4; CG4; CG11; CE8)
 • Cerca autònoma d'informació sobre els temes que es desenvoluparan en les sessions plenàries
 • L'estudiant haurà de treballar de forma autònoma -anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules (CB1, CB2, CB3, CB4, CG6, C11, C12)
 • Tutories individualitzades que es realitzaran a demanda de l'estudiant o de la professora (CB4)

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Activitat grupal (inclou memòria escrita i defensa oral)

30%

Bloc 2

Activitat individual

30%

Bloc 3

Prova individual de coneixements