Grau en Infemeria

Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
 • CG19. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC's

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU-Catalunya)

Resultats d’aprenentatge

 • RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de l'ESIMar
 • RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.
 • RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.
 • RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip
 • RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA 48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.
 • RA 50. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Continguts

 • Bloc 1: El món universitari
  • TEMA 1: Competència Digital (virtual)
   • 1.1. La Biblioteca, les TIC i tu
    • 1.1.1.    La Biblioteca de la UPF 
   • 1.2. Serveis TIC adreçats als estudiants
   • 1.3. Com trobar els recursos d'informació que necessito per a les meves assignatures
   • 1.4. Com trobar els recursos d'informació per elaborar un treball acadèmic
  • TEMA 2: L'àmbit universitari 
   • 2.1. Espai Europeu d'Educació Superior
   • 2.2. Escola Superior d'Infermeria del Mar
   • 2.3. Universitat Pompeu Fabra
   • 2.4. Parc de Salut Mar
  • TEMA 3: Beques i finançament
   • 3.1. Convocatòries públiques
   • 3.2. Instàncies i sol·licituds
   • 3.3. Beques i finançament
     
 • Bloc 2: El món acadèmic
  • TEMA 4: Eines i recursos per elaborar un treball
   • 4.1. Bases de dades
   • 4.2. Tipus de recursos acadèmics
   • 4.3. Com fer cerques
   • 4.4. Citacions
   • 4.5. Plagi
  • TEMA 5: Comunicació escrita i comunicació oral
   • 5.1. Registre i comunicació institucional
   • 5.2. Discurs escrit
   • 5.3. Escriptura acadèmica
   • 5.4. Discurs oral
   • 5.5. Parlar en públic
     
 • Bloc 3: El món laboral i l'estudi

  • TEMA 6: Tècniques d'estudi
   • 6.1 Sistema ESIMar-UPF
   • 6.2 Exàmens
   • 6.3 Gestió de l'estrès i la concentració
  • TEMA 7: El món professional
   • 7.1 CV
   • 7.2 Cartes de presentació
   • 7.3 Proves de selecció

Metodologies docents

 • Exposició complementaria a material de treball autònom
 • Exercicis pràctics a classe
 • Gammificació
 • Dinàmiques de grup

Activitats formatives

 • Exercicis virtuals
 • Presentació oral en grup
 • Treball escrit individual
 • Adquisició de destreses
 • Lectures
 • Aprenentatge basat en projectes

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats d'avaluació continuada

40%

Bloc 2

Projecte grupal

30%

Bloc 3

Examen final