Grau en Infemeria

Antropologia de la salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els /les estudiats sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els/les estudiants tinguin la capacitat de reunir interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els/les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els/les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona fruit del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.  

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en aquestes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar la diversitat de pràctiques de salut amb relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA2. Valorar les estratègies culturalment apropiades en el procés de planificació de l'atenció sanitària.
 • RA3. Incorporar estratègies culturalment apropiades en el procés de cura de salut (intervencions infermeres culturalment competents).
 • RA4. Descriure i analitzar problemàtiques de salut-malaltia en clau antropològica.
 • RA22. Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
 • RA23. Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l'educació i, per tant, a la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.)
 • RA24. Identifica l'articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d'edat, de classe social, d'origen, ètnic-culturals, d'orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.

Continguts

MÒDUL.1: LA CONDICIÓ HUMANA I L'ANTROPOLOGIA SOCIAL:

 • Tema 1. Els fonaments antropològics de la condició humana

  • Les dimensions fonamentals de l'existència humana
  • Revolució cognitiva, humanització i capacitat simbòlica
  • L'ésser humà com a ésser social i cultural
  • La interiorització de la realitat social i el procés de socialització
  • Investigar les societats i les cultures: una introducció a l'univers etnogràfic
    
 • Tema 2. La diversitat sociocultural de les societats humanes
  • 2.1 Diversitat cultural i representació de la diferència
  • 2.2 Etnocentrisme i relativisme cultural
  • 2.3 Mobilitats humanes, globalització i interrelacions entre universos culturals
  • 2.4 Gènere, societat i salut

MÒDUL.2: EL PROCÉS SALUT-MALALTIA I ELS SISTEMES MÈDICS. UNA INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA DE LA SALUT:

 • Tema 3. Els sistemes culturals mèdics i els models d'atenció
  • 3.1 La concepció de la salut i la malaltia com a sistema cultural
  • 3.2 Cultura, etiologia i terapèutica I: models explicatius i itineraris terapèutics
  • 3.3 Cultura, etiologia i terapèutica II: el pluralisme assistencial
    
 • Tema 4. Medicina, ciència i creença
  • 4.1 Un nou objecte d'estudi per a l'antropologia de la salut: l'etnomedicina
  • 4.2 Antropologia de la salut i pragmatisme: estudi de casos d'antropologia mèdica aplicada
  • 4.3 El revers de la mirada i l'antropologia mèdica crítica: la biomedicina com a objecte d'estudi
  • 4.4 El model mèdic hegemònic i les medicines subalternes
    
 • Tema 5. La malaltia vista per l'antropologia. Aproximació crítica al model mèdic hegemònic
  • 5.1 La historicitat de la mirada mèdica
  • 5.2 El particularisme, la multicausalitat i la multidimensionalitat
  • 5.3 Els correlats orgànics dels universos culturals: L'eficàcia simbòlica i l'epigenètica
  • 5.4 Cultura, subjectivitat i corporalitat

MÒDUL.3: LA DIMENSIÓ ECONÒMICO-POLÍTICA DE LA SALUT I LA MALALTIA:

 • Tema 6. Exclusió Social i malaltia
  • 6.1 Desigualtat, pobresa i salut
  • 6.2 L'estructura social i l'antropologia del cos: una aproximació a la noció d'Embodiment.
  • 6.3 Classe social, gènere i "raça": Interseccionalitat i salut
    
 • Tema 7. La determinació Social de la Salut: condicionants estructurals versus estils de vida
  • 7.1 El naixement de la Medicina Social
  • 7.2 Entorn, condicions materials de vida i salut: propostes teòriques i metodològiques
  • 7.3 Entorn, condicions materials de vida i salut: estudi de casos
  • 7.4 Aportacions teòrico-metodològiques de l'Antropologia de la Salut al camp de la salut pública i les ciències ambientals
  • 7.5 Antropologia de la Salut, crisis climàtica i malalties emergents
    
 • Tema 8. Malaltia i exclusió social
  • 8.1 Una aproximació a la noció d'estigma en l'àmbit de la salut
  • 8.2 Estigma i patologització de la diferència
  • 8.3 Salut mental, malalties infecto-contagioses i diversitat funcional

MÒDUL 4: ANTROPOLOGIA I INFERMERIA. CAP A UNA ANTROPOLOGIA DEL TENIR CURA:

 • Tema 9. La infermeria més enllà dels procediments
  • 9.1 Vulnerabilitat, cures, societat i cultura
  • 9.2 Infermeria i Antropologia: una història de contactes i aliances
  • 9.3 La construcció de la mirada Etnoinfermera
    
 • Tema 10. Antropologia de les cures i infermeria transcultural aplicada a la pràctica professional
  • 10.1 Propostes teòriques i metodològiques des de la infermeria transcultural
  • 10.2 Usos del paradigma de la transculturalitat: revisió de casos assistencials en contextos migratoris

MÒDUL 5: MÒDUL TRANSVERSAL (MT). Seminaris d'Aprofundiment Tutoritzat (SAT)

 • SAT 1. Estudi de Casos. Intervencions sanitàries en contextos "interculturals". Estudi de cas: La mortalitat materna als Andes. Docent: Pau Carratalà
 • SAT 2. Seminari de Lectura Crítica. L'art d'etnografiar la Salut. Docent: Pau Carratalà
 • SAT 3. Estudi de Casos: Medicalització, Capitalisme i Biopolítica. Docent: Pau Carratalà
 • SAT 4. Seminari de Lectura Crítica. Perspectives antropològiques sobre contaminació ambiental i salut global. Docent: Marina Estopiñan
 • SAT 5. Estudi de Casos: Antropologia versus Psiquiatria. Els símptomes i les seves interpretacions. Docent: Martin Correa-Urquiza
 • SAT 6. Estudi de Casos: Infermeria Transcultural i pràctica assistencial. Docent: Pau Carratalà

Metodologies docents

 • MEAP1. Sessions plenàries expositives: dirigides a la presentació dels continguts angulars del temari, i orientades al treball de l'escolta activa, la redacció d'apunts per a l'estudi personal i la participació en les discussions a l'aula.
 • MEAP2. Seminaris: Treballs en grup, activitats cooperatives d'aprenentatge supervisat, anàlisi i presentació de lectures, dinamització de debats, estudis de cas.
 • MEAP3. Tutories grupals: Activitats de seguiment i avaluació formativa per a orientar sobre l'aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds. Orientacions pedagògiques per a la millora de l'aprenentatge cooperatiu.
 • MEAP4. Seminaris de lectura crítica: Especialment pensats per a motivar la lectura, comprensió, anàlisi i reflexió crítica de textos com a eina bàsica per a l'assoliment dels continguts teòrics aprofitant la dinàmica que proporcionen els grups reduïts d'estudiants.
 • MEAP5. Treball autònom: Síntesi reflexiva dels continguts generals de l'assignatura, lectures i anàlisi de textos, visionat de materials audiovisuals, exploració de recursos addicionals i preparació de les activitats d'avaluació individuals i grupals.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

Examen: prova escrita amb preguntes de resposta múltiple sobre tots els continguts del programa

30%

Bloc 2

20% – Avaluació Continuada Individual. Elaboració d'un Itinerari Terapèutic.

10% – Participació individual + FÒRUM

30%

Bloc 3

Avaluació Continuada Grupal (Activitats vinculades a SAT1 i SAT4)