Grau en Infemeria

Estructura i funció del cos humà II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

 • Col·laboradors:

  • Sr. Roberto Chalela Rengifo

  • Sr. Lluís Gallart Gallego

  • Sra. Roser Palau Costafreda

  • Sr. Daniel Martínez Millán

  • Sr. Guille Pedreira Robles

  • Sra. Dúnia Santos Sanclemente

Competències

Bàsiques i Generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU)

Específiques:

 • CE1. Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i dels teixits.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar i diferenciar les diferents estructures cel·lulars.
 • RA2. Ubicar les estructures cel·lulars segons les seves unitats funcionals.
 • RA3. Identificar l'estructura macroscòpica del cos humà.
 • RA6. Relacionar i diferenciar les estructures i funcionament dels diferents sistemes del cos humà.
 • RA7. Interrelacionar els mecanismes fisiològics compensatoris i de feedback a partir de la fisiologia.
 • RA8. Aprofundir els temes anatomo-fisiològics bàsics que permeten la comprensió de la disfunció orgànica.

Continguts

 • Tema 1. Sistema circulatori
  • Anatomia de l'aparell cardiovascular
   • Cor.
   • Vasos sanguinis. 
  • Fisiologia de l'aparell cardiovascular
   • Hemodinàmia
   • El sistema de bombeig.
   • La conducció.
   • ECG.
   • El cicle cardíac.
   • La pressió arterial.
   • El pols.
 • Tema 2. Sistema respiratori
  • Anatomia de l'aparell respiratori.
   • Vies respiratòries superiors.
   • Vies respiratòries inferiors.
  • Fisiologia de la respiració:
   • Introducció al comportament físic dels gasos.
   • Ventilació, perfusió i difusió pulmonar. Mecànica respiratòria. Regulació de la ventilació
   • Intercanvi pulmonar de gasos.
   • El transport de gasos en sang.
   • Dispositius per mesurament dels gasos en sang i aire espirat.
   • Introducció a l'oxigenoteràpia. 
 • Tema 3. Aparell urinari i renal
  • ●    Anatomia de l'aparell urinari.
   • Estructures macroscòpiques.
   • Estructures microscòpiques.
  • ●    Fisiologia de l'aparell urinari.
   • Funció renal.
   • Filtració, reabsorció, secreció.
   • Regulació del volum urinari.
   • L'orina.
 • Tema 4. Sistema digestiu
  • Anatomia de l'aparell digestiu.
   • Òrgans de la digestió.
  • Fisiologia de l'aparell digestiu
   • Digestió.
   • Secreció.
   • Absorció.
   • Eliminació.
 • Tema 5. Sistema endocrí
  • Anatomia del sistema endocrí 
  • Fisiologia endocrina
   • Hormones.
   • Regulació endocrina.
   • Glàndules endocrines
 • Tema 6. Sistema nerviós
  • Cèl·lules del SNC i SNP.
   • Cèl·lules.
   • Fibres.
   • Impulsos nerviosos.
   • Potencials de membrana i potencials d'acció. Conducció.
   • Transmissió sinàptica.
   • Neurotransmissors.
  • SN central:
   • Encèfal.
   • Medul·la espinal.
   • LCR.
   • Vies sensitives i motores.
  • SN Perifèric.
   • Nervis espinals.
   • Parells cranials.
  • SN Autònom:
   • Òrgans dels sentits
 • Tema 7. Aparell reproductor 
  • Reproducció sexual
  • Òrgans reproductors masculins
  • Òrgans reproductors femenins

Metodologies docents

 • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada
 • Estudi i anàlisi de casos
 • Exercicis pràctics
 • Estudi a través de la gamificació

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats individuals

30%

Bloc 2

Desenvolupament i presentació d'un treball grupal

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements