Grau en Infemeria

Evolució Històrica i Filosòfica del Cuidatge

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

Específiques:

 • CE11. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per comprendre l'evolució de les cures d'infermeria.
 • CE12. Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia del procés de cures.
 • RA 12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria
 • RA 13. Reconèixer les característiques epistemològiques i històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència
 • RA 14. Conèixer els principis filosòfics de la infermeria
 • RA 15. Analitzar i comparar els diferents enfocaments teòrics
 • RA 16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.
 • RA 17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria

Continguts

 • Bloc temàtic 1: Bases històriques i filosòfiques dels cuidatges
  • 1.1 Evolució dels cuidatges de salut i malaltia en les civilitzacions antigues.
  • 1.2 Evolució dels cuidats de salut i malaltia a l'edat mitjana i el Renaixement.
  • 1.3 Pràctiques ancestrals de cura i tradicions en diferents cultures.
  • 1.4 Cuidatge durant els períodes de canvi social i industrialització.
  • 1.5 Infermeria en la guerra i el seu paper en situacions de conflicte i emergències humanitàries.
 • Bloc temàtic 2: Context històric dels centres sanitaris i de la disciplina infermera
  • 2.1 Metodologia qualitativa de la història oral
  • 2.2 Els orígens dels hospitals i les primeres institucions de cura.
  • 2.3 La creació d'institucions sanitàries modernes i la seva relació amb la infermeria.
  • 2.4 Els canvis en el model d'hospitalització i el seu impacte en la pràctica infermera.
  • 2.5 Els desafiaments actuals dels hospitals i les noves tendències en el disseny i gestió sanitària.
  • 2.6 Avenços en la infermeria del segle XX: professionalització i especialització.
  • 2.7 Context actual de la infermeria. Cap a on anem?
 • Bloc temàtic 3: Evolució ontològica i epistemològica de la disciplina infermera
  • 3.1 Desenvolupament de les teories i models de cures infermeres.
  • 3.2 Definició dels conceptes de persona, salut, entorn i cuidatges d'infermeria i la seva interacció
  • 3.3 Anàlisi comparativa dels models i teories d'infermeria més influents.
  • 3.4 Treball i anàlisi d'un model de cures d'infermeria.
  • 3.5 Figures destacades de la infermeria.

Metodologies docents

Seguint les orientacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
Amb aquest objectiu i, atenent també a les intel·ligències múltiples que impliquen una diversitat de formes d'aprendre dins de la mateixa aula - sigui presencial o virtual - a aquesta assignatura es proposen una gran varietat de metodologies on l'estudiant haurà de treballar tant de forma autònoma -anàlisi d'articles i llibres, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració d'assajos i reflexions, etc. - com de forma col·laborativa - discussions dinamitzades, aprenentatge recíproc, participació creativa, etc.
A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària per al seguiment de l'assignatura.
Pel que fa a les metodologies docents emprades, i seguint les directrius generals de l'ESIMar, es treballarà sota la premissa de l'aula inversa com a metodologia base, podent-se intercalar amb d'altres per afavorir l'aprenentatge. L'aula inversa contempla que l'estudiantat disposi de lectures i activitats prèvies a la docència presencial, amb l'objectiu de maximitzar l'aprofitament de la presencialitat per aprofundir en els conceptes treballats.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Prova individual de coneixements

40%

Bloc 2

Treball col·laboratiu

30%

Bloc 3

Activitats individuals