Grau en Infemeria

Infermeria integrada I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

 • Col·laboradors

  • Sr. Jesús Javier Gonzalez Morales:

  • Sr. Carlos Vázquez

  • Sra. Cristina Gonzalez Juanes

  • Sra. Covadonga Coscujuela

Competències

Bàsiques i generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria a l'evidència científica i als mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis les persones, considerant-ne els aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segons la forma a què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria sobre la base de l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda. Establir una relació empàtica i
  respectuosa amb el pacient i la família, acord amb la situació de la persona, el problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de preocupacions i interessos.

 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar de la qualitat i la seguretat a les persones ateses.

 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixin la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la a la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones.
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les mateixes experiències d'aprenentatge com mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria a situacions simulades

Continguts

Classes magistrals Simulació zona 1
P1. Presentació SIM. Higiene de mans. Mesures estàndards i de precaució 
P2. Exploració SIM. Exploració física 
P3. Eliminació SIM. Ergonomia: canvis posturals i transferències 
P4. Sondatge nasogàstric SIM. Higiene del pacient 
P5. Tancament d'assignatura  SIM. Sondatge i eliminació vesical
  SIM. Bioseguretat i gestió de residus
  SIM. Sondatge nasogàstric i nutrició enteral
  SIM. Sondatge i eliminació rectal 

Metodologies docents

 • MD1. Sessions de classe expositives
 • MD4. Treball individual
 • MD6. Tutories presencials a grup o individuals.
 • MD9. Pràctica dirigida.
 • MD10. Simulació.
 • MD11. Treball autònom.
 • MD12. Aprenentatge col·laboratiu
 • MD13. Lectura crítica

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIhMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats individuals

35%

Bloc 2

SE1. Examen teòric

35%

Bloc 3

SE7. Examen pràctic (OSATS)