Grau en Infemeria

Infermeria integrada II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

 • Col·laboradors

  • Sra. Sara Martin Sanz

  • Sr. Carlos Vázquez

  • Sr. Rafael Martin

  • Sra. Covadonga Coscujuela

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segons la forma a què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria sobre la base de l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, acord amb la situació de la persona, el problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de preocupacions i interessos.
 • CE9. Cal reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar de la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones.
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les mateixes experiències d'aprenentatge com mitjans pel desenvolupament continu del coneixement professional.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de l'infermeria a situacions simulades.

Continguts

Classes magistrals Simulació zona 1
P1. ECG SIM. Administració de medicació I
P2. Suport vital bàsic i primers auxilis SIM. Oxigenoteràpia i aerosolteràpia 
P3. Ferides agudes i cròniques SIM. Monitorització i electrocardiografia 
P4. Tancament SIM. Extracció de sang venosa
  SIM. SVB + DESA
  SIM. Administració de medicació II
  SIM. Cura de ferides agudes i cròniques
  SIM. Embenats
  SIM. Cas integrat (SBAR)

Metodologies docents

 • MD1. Sessions de classe expositives
 • MD4. Treball individual
 • MD6. Tutories presencials a grup o individuals.
 • MD9. Pràctica dirigida.
 • MD10. Simulació.
 • MD11. Treball autònom.
 • MD12. Aprenentatge col·laboratiu
 • MD13. Lectura crítica

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats individuals

35%

Bloc 2

SE1. Examen teòric

35%

Bloc 3

SE7. Examen pràctic (OSATS)