Grau en Infemeria

Infermeria Integrada III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Guillermo Pedreira Robles

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de manera uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 • CE6. Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar-hi ajuda. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, el problema de salut i l'etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les preocupacions i els interessos.
 • CE9. Cal reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones.
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades

Continguts

A les assignatures del pràcticum, es demana l'aplicació pràctica del contingut teòric i simulat treballat al campus a les diferents assignatures cursades fins al moment de l'estada. D'aquesta manera, per aquest període, es demana aplicar:

 • Els fonaments teòrics anatomofisiològics, terapèutics, psicopatològics, polítics sanitaris, així com els coneixements requerits per a la pràctica professional.
 • Els conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia.
 • Les habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures.
 • Les habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.
 • Els principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic de les infermeres.
 • La gestió de les cures que intervenen en els processos clínics.
 • La qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives, la gestió de les incidències, etc.
 • Les cures infermeres a persones ingressades per diferents motius.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • En el cas del pràcticum d'Infermeria Integrada III, es combinaran durant el desenvolupament de les pràctiques clíniques diferents activitats de caire acadèmic que tindran com a objectiu integrar la teoria, la pràctica i la pràctica basada en l'evidència.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura. L'avaluació d'aquestes, es comenta al següent apartat.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

15%

Diari reflexiu

10%

Treball d'ubicació

10%

Seguiment tutor/a acadèmic/a

5% Autoavaluació estudiant
60% Seguiment tutor/a clínica