Grau en Infemeria

Metodologia dels Cuidatges Infermers

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Guillermo Pedreira Robles

 • Col·laboradores:

  • Ariadna Graells Sans

  • Eva Padrosa Sayeras

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de les persones que atenem, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics en cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i proporcionar les cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientant els resultats en salut, avaluant l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o té cura d'un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la seva forma de viure el seu procés de salut-malaltia.
 • CG17. Portar a terme cures d'infermeria basades en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, integració dels processos i continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE12. Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant-hi la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupar els plans de cures corresponents.
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixin la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA3. Argumentar de forma estructurada i contrastada.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva dels arguments.
 • RA8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia del procés de cures.
 • RA9. Conèixer els components i les activitats de la metodologia del procés de cures infermeres.
 • RA10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i en la presa de decisions.
 • RA11. Analitzar i interpretar les situacions de cures fent servir la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.
 • RA17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria.

Continguts

 • Introducció a la metodologia infermera
 • PAI: Etapa de valoració
 • PAI: Etapa de diagnòstic
 • PAI: Etapa de planificació
 • PAI: Etapa d'execució
 • PAI: Etapa d'avaluació

Metodologies docents

L'assignatura es realitzarà amb dues modalitats de docència principals: aula plenària, amb la totalitat del grup classe, i seminaris, amb un terç del grup. L'assistència a les sessions plenàries no és obligatòria, si bé podran oferir-se continguts i explicacions subjectes d'avaluació (vegeu programació). En el cas dels seminaris, l'assistència és obligatòria, tal com s'estableix a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar.

Pel que fa a les metodologies d'ensenyament - aprenentatge emprades, l'aula inversa és la metodologia base de l'assignatura. Aquesta implica la necessitat que l'alumnat revisi el contingut i compleixi amb les activitats recomanades amb anterioritat a les sessions, amb l'objectiu que la presencia a l'aula es destini a l'aprofundiment de l'aprenentatge. S'estima una inversió de 30 minuts previs a cada sessió per complir amb aquest objectiu i els continguts seran pactats de sessió en sessió, en funció de les necessitats detectades i els pactes trobats.

D'aquesta manera, es treballarà a partir de metodologies actives que permetin una integració de l'aprenentatge. Aquestes són: exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada; estudi i anàlisi de casos; exercicis pràctics; i lectures crítiques.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

40%

Bloc 1

20% - Proves d'avaluació continuada (individual)
15% - Treball SEMINARI 1 (grupal)
5%- Procés d'Atenció Infermer amb Infermeria Integrada III (individual)

30%

Bloc 2

Treball transversal amb Salut Pública (grupal)

30%

Bloc 3

Examen final (individual)