Grau en Infemeria

Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

 • Col·laboradores:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañon

  • Sra. Ana María Luque Gallardo

  • Sr. David Iglesias Villanueva

  • Sr. Alejandro Marieges Gordo

  • Sra. Roser Carme Palau Costafreda

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Demostrar i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats. Inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
 • CB5. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria a situacions de cures específiques.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE15. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • CE17. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i dur a terme la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
  Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d’aprenentatge

 • RA5.1. Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • RA5.2. Cal descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • RA5.3. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
 • RA5.4. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • RA5.8. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en diferents fases
 • RA5.14. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals.
 • RA5.20. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres
 • RA5.21. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA5.22. Desenvolupar actitud, habilitats cognitives, psicomotrius, i relacionals comunicatives
 • RA5.23. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada
 • RA5.24. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments
 • RA5.25. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les mateixes experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

Continguts

 • Unitat 1. Atenció infermera al pacient en el procés quirúrgic.
  • Definició procés quirúrgic o perioperatori: fases i factors de risc en la valoració quirúrgica.
  • Valoració infermera: Fase preoperatòria, fase intraoperatòria, fase postoperatòria.
 • Unitat 2. Atenció infermera als pacients amb problemes cardiovasculars
  • Infermeria d'atenció primària i comunitària
   • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia: HTA, dislipèmia
   • Gestió de la demanda. Algoritmes d'actuació
   • Atenció a la cronicitat dels processos cardiovasculars:
   • Programa Insuficiència Cardíaca
   • Cures d'infermeria específiques del sistema circulatori.
   • Ferides agudes i cròniques
  • Infermeria en l'àmbit hospitalari: Processos cardiovasculars aguts
   • Valoració infermera: dolor toràcic, dispnea, edema, fatiga, síncope
   • Estudis diagnòstics/terapèutics, estudis analítics, valoració hemodinàmica: monitoratge
   • Cures al pacient:
   • Arrítmies cardíaques
   • Insuficiència cardíaca
   • Trastorns cardiovasculars oclusius:
   • Síndrome coronària aguda,
   • Isquèmia arterial aguda
   • Trastorns cardiovasculars inflamatoris i infecciosos.
   • IQ cardiovasculars (cirurgia valvular, trasplantament cardíac
 • Unitat 3. Atenció infermera de la persona adulta amb problemes neurològics.
  • Infermeria d'atenció primària i comunitària
   • Atenció a la cronicitat dels processos del sistema nerviós: Programa ICTUS, programa/GPC d'esclerosi múltiple
  • Infermeria en l'àmbit hospitalari: Processos aguts del sistema nerviós
   • Valoració infermera: nivell de consciència, avaluació de la funció pupil·lar, funció cognitiva, funció motora, funció sensorial. Avaluació de la disfàgia, incontinència, estrenyiment. Escales de valoració neurològica.
   • Mesures terapèutiques: mobilitat, comunicació, nutrició.
   • Procés d'infermeria:
   • Ictus isquèmic i hemorràgic
   • Crisis comicials. Estatus epilèptic
   • Trastorns cerebrovasculars. Codi ICTUS
   • Processos oncològics
   • IQ cirurgia Parkinson.
 • Unitat 4. Atenció infermera en salut mental
  • Conceptes de salut i malaltia mental
  • La patologia mental. Diagnòstic i avaluació
  • Valoració infermera de l'estat de salut mental.
  • Conceptualització de la infermera i la cura de la salut mental
  • Processos aguts de salut mental i principals entitats psicopatològiques i cures infermeres:
   • Trastorns psicòtics,
   • Trastorns de personalitat,
   • Trastorns de l'estat d'ànim,
   • Trastorns d'ansietat.
   • Conceptes bàsics. Relació terapèutica.
   • Addiccions i infermeria.
 • Unitat 5. Atenció de la persona adulta en els processos de la dona
  • Procés d'infermeria als processos ginecològics:
   • Exploracions ginecològiques i processos
   • Atenció en l'etapa del climateri, menopausa

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats. A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
  L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així
  com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • Formació autònoma basada en l'estudi i treball autònom mitjançant els recursos proporcionats a l'aula virtual.
  • Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel cos docent (estudi i treball personal).
  • Treball autònom: Aprenentatge per descobriment o indagació.
  • Aprenentatge basat en projectes (Project-based learning).
  • Realització de treball en grup.
  • Mètode demostratiu o adquisició de destreses.
 • La forma d'avaluació d'aquestes s'indica a l'apartat 8.
 • Les sessions síncrones i seminaris constaran de diversos tipus d'actuacions:
  • Exposicions contextualitzades amb discussió lliure o estructurada.
  • Estudi i discussió de casos pràctics
  • Treball dels continguts en equip
  • Activitats d'autoavaluació o coavaluació
  • Participació en fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia.
  • Estudi a través de la Gamificació

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

10% – Qüestionari procés quirúrgic

10% – Cas clínic procés cardiovascular APS

10% – Cas clínic procés cardiovascular hospitalari

30%

Bloc 2

10% – Cas clínic (treball en grup) seminari procés neurològic

10% – Cas clínic (treball en grup) procés de la dona

10% – Treball acadèmic Salut Mental

40%

Bloc 3

Examen tipus test