Grau en Infemeria

Pràcticum Introductori III.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientades als resultats de salut, avaluant el seu impacte, per mitjà de guies de pràctica clínica i assistencial que descriguin els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, famílies o grups, avaluant el seu impacte i establint-ne les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives terapèutiques.
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família o grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant-ne els aspectes científic-tècnics i de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-les en l'atenció i integral de la salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Transversals i específiques:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).
 • CE26. Pràctiques preprofessionals en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura.
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural.
 • RA4. Utilitzar els fonaments, els principis teòrics i els principis metodològics en les situacions reals de tenir cura
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge.
 • RA6. Mostrar ser capaç de garantir en tot moment la intimitat, la confidencialitat i el secret professional, sense jutjar a les persones.
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge.
 • RA8. Programar activitats i intervencions per protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups.
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

Continguts

 • Els continguts específics que es treballaran durant el transcurs de l'assignatura estaran condicionats al centre de destí, per l'assignació del servei o departament, i pel tutor/a clínica i/o tutor/a acadèmica. Així mateix, destacar que serà convenient un assoliment i integració comprensiva dels continguts treballats a les assignatures teòriques impartides durant els trimestres precedents.
 • Cal destacar, que més enllà de les assignacions de plaça de pràctiques, perquè les estudiants siguin capaces d'integrar els coneixements, habilitats i actituds apreses, i també les experiències vivencials acumulades, serà determinant l'aprofitament dels seminaris i espais de tutories, individuals i grupals, així com l'autoexigència de l'autoformació.
 • Per més detall sobre els procediments que s'espera que l'estudiant completi i integri al final del pràcticum de 2n curs, pot consultar-se l'apartat 4.2 del Dossier del Pràcticum de l'ESIHMar.
 • Són continguts rellevants en aquesta assignatura:
  • 1. Metodologia dels cuidatges infermers.
  • 2. Fonaments teòrics, anatomofisiològics, fisiopatològics, terapèutics, psicopatològics
  • 3. Conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia.
  • 4. Habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures.
  • 5. Habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.
  • 6. Principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic d'infermeria.
  • 7. Gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
  • 8. Qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives.
  • 9. Cures infermeres a malalts ingressats (hospital, centre sociosanitari) per diferents motius (intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, neoplàsies, etc.).
  • 10. Cures infermeres a malalts o persones grans en el seu domicili o a la consulta d'Atenció Primària.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • En el cas del Pràcticum Introductori I, II i III destaquen les següents metodologies:
  • Pràctica tutoritzada en centres assistencials amb una ràtio d'1:1, és a dir, una tutora clínica per cada estudiant.
  • Tutorització de l'activitat reflexiva per mitjà del desenvolupament de diferents activitats de caràcter acadèmic que tindran com a objectiu integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència, i que seran tutoritzades i avaluades per una tutora acadèmica.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària per al seguiment de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

25%

Bloc 1

10% – Diari reflexiu

5% – Treball d’ubicació

10% – PAI complet

15%

Bloc 2

10% - Seguiment tutor/a acadèmic/a

5% - Autoavaluació estudiant

60%

Bloc 3

50% - Seguiment tutor/a acadèmic/a

10% - OSATs