Grau en Infemeria

Compromís Social i Infermeria

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a
  un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE1. Millorar les habilitats per treballar en equip,
 • CE2. Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica envers el treball en equip
 • CE3. Desenvolupar la capacitat d'empatia i flexibilitat en la comprensió de les realitats
  diverses
 • CE4. Millorar les habilitats comunicatives, particularment l'assertivitat.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1: Conèixer i identificar problemes socials, psicològics i físics de les comunitats.
 • RA2: Analitzar les desigualtats en la distribució d'una problemàtica de salut en les poblacions
 • RA3: Conèixer i analitzar críticament els processos de diagnòstic per detectar necessitats en salut a les comunitats.
 • RA4: Desenvolupar intervencions basades en l'evidència que donin resposta a les necessitats en salut a les comunitats.
 • RA5: Conèixer intervencions basades en l'evidència de promoció de la salut en diferents àmbits poblacionals, particularment als barris de Barcelona.
 • RA6: Identificar agents clau que intervinguin en processos de salut comunitària i comprendre la importància del treball interdisciplinari.
 • RA7: Identificar l'impacte que pot tenir en la salut individual i col·lectiva l'actitud de les professionals de la salut.
 • RA8: Identificar l'impacte que pot tenir en la salut individual i col·lectiva l'acció de les comunitats organitzades en moviments socials.
 • RA9: Desenvolupar l'estratègia comunicativa d'una intervenció de salut dirigida a una població diana específica.
 • RA10: Avaluar críticament una intervenció de promoció de la salut que doni resposta a les necessitats en salut d'una població.

Continguts

 • Els continguts de l'assignatura s'organitzen en dos blocs. El primer bloc aprofundeix en els coneixements teòrics necessaris per comprendre la distribució dels processos de salut en les poblacions. El segon bloc introdueix les eines i habilitats necessàries per la reducció de les desigualtats socials en salut a través de l'acció comunitària.
  • 1. El concepte de compromís social
  • 2. Els determinants socials de la salut
  • 3. Les iniquitats socials en salut
  • 4. La salut col·lectiva
  • 5. La salut comunitària
  • 6. La comunitat cuida: moviments socials i salut
  • 7. Tècniques de salut comunitària
  • 8. Avaluació d'intervencions en salut comunitària

Metodologies docents

 • Aquesta assignatura s'impartirà principalment amb una modalitat de docència; aula plenària amb les totalitats dels/de les estudiants a classe. La tutorització serà un altre espai, individual o grupal, es podran resoldre dubtes i fer propostes d'aprenentatge.
 • L'assistència a l'aula no és obligatòria, però sí recomanable, donat que hi poden sorgir continguts fruit de debat o de demandes puntuals, susceptibles de ser avaluats.
 • Les estratègies docents i materials empleats per l'aprenentatge seran: Classe plenària, debat dirigit, cine-fòrum, gamificació, articles de reflexió, lectures dirigides.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Diari de Bord

30%

Bloc 2

Diagnòstic comunitari crític

40%

Bloc 3

Disseny d'una intervenció a la comunitat