Grau en Infemeria

Cooperació internacional

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Aplicar coneixements al treball de forma professional i tenir les competències que es demostren a través de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes.
 • CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes de caràcter social, científic o ètic.
 • CB4. Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic ja sigui especialitzat com no especialitzat
 • CG1. Dispensar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, en un context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i els medis disponibles
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups socials, garantint la seva seguretat
 • CG13. Conèixer els principis de finançament sanitari i utilitzar els recursos adequadament
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals en la que s'estructuren de forma uni, multi i inter-disciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CG17. Realitzar cures d'infermeria basades en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració de processos i la continuïtat assistencial.

Transversals:

 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat
 • habilitats comunicatives (orals i escrites), així com llenguatge corporal
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó sexe i gènere, per dissenyar solucions

Específiques:

 • CE2 Conèixer l'ús i indicació de productes sanitaris
 • CE3 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, ús i indicació i mecanismes d'acció.
 • CE4 Utilització de medicaments, avaluant els beneficis esperats, els riscs i efectes derivats de la seva administració
 • CE5 Conèixer i valorar necessitats nutricionals de les persones
 • CE7 Conèixer processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia.
 • CE8 Identificar respostes psicosocials de les persones envers diferents situacions de salut
 • CE10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere.
 • CE15 Dirigir, avaluar i dispensar cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat
 • CE16 Aplicar mètodes per identificar problemes de salut d'una comunitat. Analitzar dades estadístiques d'estudis poblacionals. Promoure la participació de les persones i comunitats en els processos de salut i malaltia.
 • CE18 Identificar característiques d eles dones en els etapes del cicle reproductiu. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat
 • CE19 Identificar característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència. Conèixer els problemes de salut més freqüents. Analitzar les dades de valoració dels nens. Seleccionar intervencions dirigides al nen sa i malalt i proporcionar educació per a la salut.
 • CE24 Conèixer els problemes de salut mental mes rellevants en les diferents etapes e la vida.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RA2. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles
 • RA3. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • RA4. Conèixer els principals grups de fàrmacs, els principis d'autorització, ús i indicació i el mecanisme d'acció.
 • RA5. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • RA6. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • RA7. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar-los ajuda.
 • RA8. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de salut.
 • RA9. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • RA10. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups
 • RA11. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • RA12. Identificar la diversitat de pràctiques de salut amb relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA13. Conèixer els principals actors de l'ajuda humanitària i la cooperació, els seus principis d'acció, mecanismes i finançament.

Continguts

 • 1. Introducció a la Salut Internacional 
  • 1.1. Definició de conceptes
  • 1.2. Geografia mèdica. Determinants de la salut.
  • 1.4. Vigilància epidemiològica
  • 1.5. Actors de la cooperació i ajuda humanitària.
 • 2. Principals problemes de salut i estratègies d'intervenció
  • 2.1. Programa ampliat d'Immunització
  • 2.2. Desnutrició i Programes maternoinfantils .
  • 2.3. Epidèmies
  • 2.4. Emergències humanitàries
 • 3. Malaltes tropicals, importades o d'alta prevalença .
  • 3.1. Malalties transmeses per vectors 
  • 3.2. Malalties relacionades amb l'aigua i els aliments.
 • 4. La Salut Internacional 
  • 4.1 Malalties emergents i alertes sanitàries
  • 4.2. Salut del viatger 

Metodologies docents

 • MD1 Sessions expositives amb participació activa de l'alumnat.
 • MD3 Estudi de casos
 • MD4 Exegètica de lectures recomanades actuals.
 • MD4 Discussions.
 • MD3 Aprenentatge cooperatiu a través del treball grupal.
 • MD4 Treball autònom
 • MD5 Presentacions de temes per part dels estudiants
 • MD6 Tutories presencials.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

Activitat

% Sobre la nota global

SE2-1

20%
SE2-2 20%
SE2-3 20%
SE2-4 20%
SE2-5 20%