Grau en Infemeria

Cuidatges en els processos de mort i dol

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3. Coneixement bàsic general.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural. 
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat o el secret professional. 
 • CG8. Promoure o respectar el dret a la participació, informació i autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen en el seu procés de salut - malaltia.
 • CG9. Resolució de problemes.
 • CG11. Habilitats crítiques i autocrítiques.
 • CG13. Habilitats interpersonals.
 • CG16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixen a alleujar la situació de malalts avançats i terminals. 
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. 
 • CG22. Capacitat d'adaptació a noves situacions.

Específiques:

 • CE13. Emprar estratègies i habilitats per tal de mantenir una comunicació eficaç i permetre l'expressió de preocupacions i interessos.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria. 
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Professionals:

 • P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona.
 • P7. Comprendre sense prejudicis a les persones i respectar-les, des de una perspectiva biopsicosocial, com a éssers autònoms i independents.

Resultats d’aprenentatge

 • RA3. Analitzar les habilitats que faciliten les relacions interpersonals.
 • RA4. Analitzar els tipus de resposta emprats en les situacions problemàtiques. 
 • RA8. Adquirir autoconeixement.
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RAa. Desenvolupar una visió global i integradora del procés de dol. 
 • RAb. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones. 
 • RAc. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies. 
 • RAe. Aplicar el procés de cures infermeres a persones en procés de mort i dol. 
 • RAf. Diferenciar els diversos recursos d'atenció a les persones en processos de mort i dol. 
 • RAg. Reconèixer els processos naturals i complicats del procés de dol.

Continguts

 • Temàtiques
  • La mort i el procés de dol:
   • La mort i les cures pal·liatives.
   • El procés de dol.
  • Cures d'infermera:
   • Pacient amb dolor.
   • Pacient amb dificultat respiratòria. 
   • En situació d'últims dies.
  • El paper de la infermera en els processos de mort i dol:
   • Acompanyament i gestió emocional en el procés de dol.
   • La família del pacient
  • Males notícies.
  • Bioètica al final de la vida.
    
 • Seminaris
  • Seminari 1 (avaluació Bloc II): Anàlisis de casos
  • Seminari 2 (avaluació Bloc II): A especificar.
    
 • Simulacions
  • Simulació 1: Situacions de morts inesperades i processos de dol.
  • Simulació 2: Cuidatges en els processos de mort i gerontologia
    

Metodologies docents

 • Sessions plenàries expositives i interactives. Per tal d'aprofundir en els continguts i connectar-los amb la pràctica i l'experiència pròpia, és important que els alumnes participin de forma activa.
 • Seminaris i simulacions. En aquests espais es posarà en pràctica els conceptes i tècniques apreses en les sessions plenàries, així com el desenvolupament del treball en equip. 
 • Lectura de textos i articles sobre els diferents temes proposats a les sessions plenàries.
 • Visualització de fragments de vídeos, entrevistes o pòdcast per aprofundir, reflexionar i analitzar de forma crítica els continguts treballats a l'aula. 
 • Espais de discussió i reflexió, tant en grup com en l'àmbit individual.
 • Treball autònom: cerca d'informació dels continguts presentats en les sessions plenàries i anàlisis d'articles, documentals i d'altres recursos.
 • Tutories individualitzades (a demanda de l'estudiant).

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Projecte Integrat - Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)
*Tota la informació sobre l'avaluació d'aquest Bloc està explicada en la Guia Projecte Integrat ABP

30%

Bloc 2

Treball grupal. Anàlisis de casos

40%

Bloc 3

Prova escrita final de l'assignatura