Grau en Infemeria

Infermeria Gerontològica

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte aplicant la infermeria basada en l'evidència.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat o el secret professional.
 • CG8. Promoure o respectar el dret a la participació, informació i autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen en el seu procés de salut - malaltia.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a las persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE15. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
  • Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la Comunitat en situacions específiques de salut.
 • CE17. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del/ de la pacient adult/a, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els/les malalts/tes i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
  • Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 • CE20. Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.
 • CE21. Conèixer els problemes de salut més freqüents a la gent gran. Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona gran.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família.
  • Individualitzar les cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, els diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • CE24. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA18. Identificar els aspectes principals de l'atenció mèdica que precisa la persona adulta en la situació d'alteració de la salut i dependència funcional.
 • RA19. Aplicar el procés d'atenció infermera des d'un model de cures integrador i holístic.
 • RA20. Identificar els diagnòstics dels infermers prevalents i les intervencions de les infermeres possibles en entorns comunitaris, domiciliari, hospitalari i sociosanitari.
 • RA27. Cal reconèixer l'evolució del concepte de vellesa des de les perspectives: social, cultural i històrica.
 • RA28. Identificar els determinants de salut de la persona gran.
 • RA29. Comprendre els canvis inherents al procés d'envelliment i la seva relació amb la qualitat de vida i la prevenció.
 • RA30. Conèixer les principals síndromes i problemes de la salut i el funcionament, de la salut mental i social prevalents en les persones grans.
 • RA31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica de tenir cura.
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RA36. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donar suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • RA37. Conèixer els recursos d'atenció a les persones grans.
 • RA59. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la pràctica de la seva professió.
 • RA60. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Continguts

 • L'envelliment:
  • Aspectes sociodemogràfics, històrics i projecció.
  • Gerontologia - Geriatria.
  • Teories d'envelliment.
  • Valoració Geriàtrica Integral.
   • Dimensions de la Valoració Geriàtrica Integral.
    • Tests i escales.
 • Envelliment saludable:
  • Modificacions morfològiques i funcionals.
   • Motores.
   • Sensorials.
  • Canvis en les funcions cognitives.
  • Malalties cròniques més prevalents.
  • Salut emocional.
   • Nous rols.
   • Processos de dol.
   • Soledat / relacions socials.
  • Activitats preventives.
  • Promoció de l'envelliment saludable.
   • Accessibilitat.
 • Envelliment patològic:
  • Contínuum Fragilitat - Complexitat.
   • Pacient Crònic Complex i amb Cronicitat Avançada.
    • Pla d'Atenció Individualitzat Compartit.
   • Models d'Atenció a la Cronicitat.
   • Infermer/a Gestora de Casos.
  • Síndromes geriàtriques
   • Definició.
   • Tipologia de síndromes geriàtriques.
   • Conseqüències en la vida de les persones.
 • Abordatge dels problemes de salut:
  • Nutrició.
   • Malnutrició.
   • Trastorns de la deglució.
   • Disfàgia.
  • Eliminació.
   • Incontinència urinària.
   • Retenció urinària.
   • Restrenyiment.
   • Incontinència fecal.
  • Inestabilitat / immobilitat.
   • Alteracions de la mobilitat
   • Alteracions de la marxa.
   • Caigudes.
   • Cura de la persona immobilitzada.
  • Alteracions del son / descans.
   • Insomni.
   • Hipersòmnia diürna.
   • Modificació del ritme son-descans
  • Trastorns cognitius.
   • Delírium / Síndrome confusional agut.
   • Deterior cognitiu.
   • Demència.
    • Alzheimer.
  • Depressió i ansietat.
  • Nafres per pressió.
  • Farmacologia i iatrogènia.
   • Automedicació.
   • Polimedicació.
   • Adherència al tractament farmacològic.
 • Recursos.
  • Socials.
  • Sociosanitaris.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
    
 • Seminaris:
  • Seminari I: Promoció envelliment saludable (Avaluació Bloc II) Treball grupal.
  • Seminari II: Pacient Crònic Complex (Avaluació Bloc II) Anàlisis de casos.
 • Simulació:
  • Simulació compartida amb l'assignatura Cuidatges en els processos de mort i dol.

Metodologies docents

 • Per a treballar els continguts es duran a terme les següents metodologies:
 • Seminaris i simulacions. En aquests espais es posarà en pràctica els conceptes i tècniques apreses en les sessions plenàries, així com el desenvolupament del treball en equip.
 • Lectura de textos i articles sobre els diferents temes proposats a les sessions plenàries.
 • Visualització de fragments de vídeos, entrevistes o pòdcast per aprofundir, reflexionar i analitzar de forma crítica els continguts treballats a l'aula.
 • Espais de discussió i reflexió, tant en grup com a nivell individual.
 • Treball autònom: cerca d'informació dels continguts presentats en les sessions plenàries i anàlisis d'articles, documentals i d'altres recursos.
 • Tutories individualitzades (a demanda de l'estudiant).

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Projecte Integrat - Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). *Tota la informació sobre l'avaluació d'aquest Bloc està explicada en la Guia Projecte Integrat ABP

30%

Bloc 2

15% – Seminari 1: Promoció envelliment saludable

15% – Seminari 2: PCC / MACA

40%

Bloc 3

Prova escrita final de l'assignatura.