Grau en Infemeria

Infermeria i Salut Escolar

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB10. Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que sigui majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • CG1. Treballar en equips multidisciplinaris que desenvolupin la seva activitat d'acord las principis del codi deontològic a l'àmbit de la infermeria escolar.
 • CG2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions.

Transversals:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en l'educació per a la salut.
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT3. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència.
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT5. Desenvolupar un pensament crític i reflexiu.
 • CT6. Mostrar destresa per l'aprenentatge actiu i col·laboratiu

Específiques:

 • CE3. Dirigir i coordinar accions en referència al marc de la salut i els principis de gestió educativa del centre escolar.
 • CE4. Recerca de polítiques educatives i programes eficaços de promoció de salut a l'escola.
 • CE8. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la seva pràctica professional a l'entorn escolar.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Demostra coneixement i comprensió de la matèria.
 • RA2. Expressa habilitats d'aprenentatge autònom.
 • RA3. Mostra capacitats per coordinar les accions pròpies de la seva funció.
 • RA4. Mostra respecte i confidencialitat davant els problemes de salut que hagi d'atendre en el desenvolupament de les seves funcions, aplicant els principis de la bioètica.
 • RA5. Demostra conèixer les estratègies de resolució de problemes.
 • RA6. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la seva professió.
 • RA7. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA9. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de manera específica.
 • RA10. Aplica el coneixement de sistema sexe/gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, grups i en poblacions sanes.
 • RA12. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.

Continguts

 • Els continguts seleccionats permeten abordar els objectius d'aprenentatge des de diferents perspectives i es concreten de la manera següent manera:
  • L'escola com a escenari per un desenvolupament saludable i de promoció de salut.
  • Didàctica de la salut a l'escola. Planificació i programació educativa en el camp de la salut escolar.
  • Pràctica assistencial infermera en l'entorn escolar: valoració infermera, atenció a escolars amb malalties agudes més prevalents, atenció a escolars amb malalties cròniques.
  • Atenció infermera dels diferents processos de salut, amb perspectiva de gènere, atenció infermera davant patologies sexuals en l'adolescència.
  • Atenció en situació d'urgències i emergències a l'escola: Suport Vital Bàsic pediàtric
  • Atenció infermera davant els trastorns relacionats amb la salut mental i problemes emocionals.
  • Àmbits d'intervenció a escoles d'educació especial i Programes educatius de salut a l'escola "Programa Salut i Escola".

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb els/les docents, així com tutories opcionals.
 • Per a treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen les activitats formatives que cal realitzar i la forma d'avaluació de les mateixes tal com s'indica a l'apartat 8.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • AF1 Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • AF2 Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • AF3 Treball de continguts en equip
  • AF7 Exercicis sobre continguts de l'assignatura
  • AF9 Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • AF10 Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

15% – Gestió del servei d'infermeria
15% – Patologia aguda a l'escola

30%

Bloc 2

20% - De la teoria a la pràctica: casos clínics (visita servei escolar)
10% - Prova Salut Escolar

40%

Bloc 3

Projecte Promoció de salut a l'escola