Grau en Infemeria

Pràcticum Clínic II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

8

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants (habitualment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica i o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. 
 • CE3. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció d'aquests.
 • CE5. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable. Identificar els nutrients i els aliments en què es troben. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital. 
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en aquestes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE12. Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents. 
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses. 
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • CE26. Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura. 
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles. 
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural. 
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge. 
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge. 
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica. 
 • RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 • RA11. Construir nous coneixements sobre el cuidatge des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció. 
 • RA12. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses. 
 • RA14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic de la intervenció. 
 • RA15. Cal Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en una àrea concreta d'intervenció. 
 • RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adients a l'àmbit on es duen a terme les pràctiques preprofessionals i aplicar guies clíniques adients. 
 • RA19. Observar i participar en les actuacions professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions dutes a terme.
 • RA21. Cal Descriure els sistemes d'informació sanitària.

Continguts

 • 1. Fonaments teòrics anatomofisiològics, fisiopatològics, terapèutics, psicopatològics, polítics sanitaris, així com els coneixements requerits per a la pràctica professional. 
 • 2. Conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia.
 • 3. Habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures.
 • 4. Habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.
 • 5. Principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic d'infermeria.
 • 6. Gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • 7. Qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives.
 • 8. Cures infermeres a malalts ingressats (hospital, centre sociosanitari) per diferents motius (intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, neoplàsies, etc.).
 • 9. Cures infermeres a malalts o persones grans en el seu domicili o a la consulta d'Atenció Primària.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • En el cas del pràcticum Clínic I i II es combinaran durant el desenvolupament de les pràctiques clíniques diferents activitats de caire acadèmic que tindran com a objectiu integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència.
 • A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

25%

Bloc 1

10% – Diari Reflexiu

10% – 1 PAI complet (amb 3 dies de seguiment)

5% – Treball d'ubicació

15%

Bloc 2

10% – Seguiment tutor/a acadèmic/a

5% – Autoavaluació estudiant

60%

Bloc 3

Seguiment tutor/a clínica