Grau en Infemeria

Taller d'habilitats socials

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3. Coneixement bàsic general.
 • CG9. Resolució de problemes.
 • CG11. Habilitats crítiques i autocrítiques.
 • CG13. Habilitats interpersonals.
 • CG16. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
 • CG22. Capacitat d'adaptació a noves situacions.

 

Específiques:

 • CE13. Emprar estratègies i habilitats per tal de mantenir una comunicació eficaç i permetre l'expressió de preocupacions i interessos.

Professionals:

 • P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona
 • P7. Comprendre sense prejudicis a les persones i respectar-les, des de una perspectiva biopsicosocial, com a éssers autònoms i independents.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Descriure la composició i finalitat del grup i les normes que el regeixen.
 • RA2 Analitzar els rols que es desenvolupen en els grups.
 • RA3. Analitzar les habilitats que faciliten les relacions interpersonals.
 • RA4. Analitzar els tipus de resposta utilitzats en les situacions problemàtiques
 • RA5. Analitzar els elements bàsics en el procés de gestió de conflictes.
 • RA6. Exercitar-se en l'anàlisi de situacions problemàtiques generadores de conflictes.
 • RA7. Determinar estratègies de gestió de conflictes.
 • RA8. Adquirir autoconeixement.
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

Continguts

 • Tema 1. Les habilitats socials
  • Introducció a les habilitats socials.
  • La necessitat de les habilitats socials i les relacions socials per a la supervivència.
 • Tema 2. La intel·ligència emocional
  • La intel·ligència emocional i la seva importància en els diferents àmbits de la vida de les persones.
  • Components de l'IE.
  • Com podem treballar-la?
  • Intel·ligència emocional en infermeria.
 • Tema 3. L'atenció plena
  • El Mindfulness i la seva influència en la nostra societat.
  • L'atenció plena com a eina de regulació emocional.
  • La pràctica de Mindfulness (pràctiques formals i informals).
 • Tema 4. Les emocions. L'apego en les relacions
  • Definició d'apego i tipus.
  • L'ansietat.
  • Pensaments racionals i irracionals. La identificació i gestió emocional:
  • La gestió emocional. Què és i per a què serveix.
  • Eines de gestió emocional.
 • Tema 5. Empatia
  • L'empatia i el seu desenvolupament.
  • Dificultats i reptes per desenvolupar empatia en infermeria.
  • La compassió i l'autocompassió. Tema 6. La resolució de conflictes
  • Els tipus de comunicació.
  • La comunicació no violenta.
  • Tècniques per treballar l'assertivitat. Tema 7. El locus de control
  • Què és el locus de control? Intern i extern.
  • Identificació del locus de control intern i extern. Tema 8. Expressió de la mateixa opinió i recepció de crítiques
  • Què són les crítiques? Per què fem crítiques?
  • Funcions positives i inconvenients de les crítiques.
  • Alternatives a les crítiques.
  • Resposta a la crítica. Tema 9. L'autoestima i autoconcepte
  • Què és l'autoestima i l'autoconcepte? Que no és l'autoestima?
  • Quina és la diferència entre l'autoestima externa i interna?
  • La vulnerabilitat humana.
  • L'autocura.

Metodologies docents

L'assignatura es desenvoluparà a través de les següents metodologies:

 • Sessions plenàries expositives i interactives. Per tal d'aprofundir en els continguts i connectar-los amb la pràctica i l'experiència pròpia, és important que els alumnes participin de forma activa (CB1; CB4; CG4).
 • Lectura de textos i articles sobre els diferents temes proposats en les sessions plenàries (CB3; CE8).
 • Espais de discussió i reflexió, tant en grup com en l'àmbit individual (CB2; CB3; CB4; CG4; CG11; CE8).
 • Treball autònom: recerca d'informació dels continguts presentats en les sessions plenàries i anàlisis d'articles, documentals i d'altres recursos (CB1; CB2; CB3; CB4; CG6; C11; C12).
 • Tutories individualitzades (a demanda de l'estudiant) (CB4).

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

35%

Bloc 1

20% – Diari de registre de pràctiques de Midnfulness
15% – Reflexió final

30%

Bloc 2

15% – Eines de regulació emocional
15% – Habilitats pràctiques

35%

Bloc 3

Examen teòric