Grau en Infemeria

TIC's en Salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria a l'evidència científica i als mitjans disponibles.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint-ne la seguretat. CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).
 • CG20. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC.

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.

Resultats d’aprenentatge

 • RA54. Analitza les repercussions socials del concepte 2.0
 • RA55. Relaciona les necessitats de salut actual i el canvi cap a una societat digital
 • RA56. Identifica i avalua les oportunitats que ofereixen les TIC en l'atenció a la salut
 • RA57. Reflexiona sobre els aspectes ètics i legals implicats en l'ús de les TIC en Salut
 • RA58. Dissenya una eina de salut 2.0 per a donar resposta a un problema de salut determinat.
 • RA59. Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de les dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treball, accés a l'educació i, per tant, a la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.)

Continguts

 • Què són les tecnologies de la informació i la comunicació?
 • Eines de Salut Digital
 • Dades i Salut
 • Intel·ligències Artificials i Salut
 • Internet i web social. Implicacions en salut
 • El procés d'eSalut
 • Assistència digital i teleconsulta
 • Mapa d'un procés eSalut
 • Aprenentatge Basat en Jocs, Gamificació, Serious Games i Videojocs

Metodologies docents

 • La metodologia d'aquesta assignatura posarà focus en la participació activa i el pensament crític a través de la interacció i l'intercanvi en grup.
 • L'assignatura es desenvoluparà a través de les següents activitats:
  • Sessions plenàries: es duran a terme debats i reflexions al voltant dels temes tractats a classe.
  • Treballs presencials: es realitzaran en grups reduïts amb suport directe durant el desenvolupament. Es conclouran amb una presentació oral i escrita en finalitzar l'assignatura.
  • Treballs no presencials: es duran a terme tant de manera individual com grupal per preparar les classes, la lectura de bibliografia i la visualització de vídeos.
  • Treball de simulació.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada                                                                                                                              

            

30%

            
            

Bloc 1

            
            

Examen

            
            

40%

            
            

Bloc 2

            
5% – 1r lliurement: Idea inicial i esborrany

25% – Lliurament final

10% – Defensa oral dels treballs           

            

30%

            
            

Bloc 3

            
15% - Participació a Seminari i Activitat procés e-salut

15% - Participació seminari i participació en l'aula mitjançant resposta a qüestionari QR que es facilitarà en acabar la classe.