Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Matèria 1: Introducció a la Infermeria Escolar

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañón

Competencias

Bàsiques y generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes, de manera que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que sigui majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • CG2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions.
 • CG3. Gaudir d'autonomia i capacitat critica per a l'ús de les TICs.

Específiques:

 • CE1. Desenvolupar un coneixement base de l'entorn escolar (organització, estructura funcional, currículum educatiu, característiques de l'alumnat i comunitat escolar).
 • CE2. Avaluar les funcions i activitats de la infermeria escolar en els diferents àmbits d'actuació (assistencial, docent, investigació i gestió).
 • CE4. Recerca de polítiques educatives i programes eficaços de promoció de salut a l'escola.
 • CE5. Implicació en el desenvolupament de les polítiques del centre escolar respecte a la dimensió de salut.
 • CE6. Desenvolupar actitud col·laborativa i de treball en equip en el desenvolupament de propostes curriculars per al manteniment de la salut escolar.

Transversals:

 • CT1. Utilizar las nuevas tecnologías como estrategia educativa en la Educación para la Salud
 • CT2. Aplicar estrategias para la resolución de problemas
 • CT3. Mostrar habilidades para adquirir nuevos conocimientos y compartirlos a través de la docencia
 • CT4. Mostrar sentido de compromiso, respeto, honestidad y seguridad habilidades comunicativas (orales y escritas), así como lenguaje corporal
 • CT6. Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar soluciones

Resultats d'aprenentatge

 • RA1. Identifica la situació actual de la Infermeria escolar
 • RA2. Desenvolupa conclusions sobre la matèria, basades en l'aprenentatge autodirigit
 • RA3. Coneix l'estructura del centre escolar i identifica característiques i necessitats de l'alumnat i de la resta de la comunitat escolar
 • RA4. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en l seva disciplina
 • RA5. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge
 • RA6. Aplica el coneixement de sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, grups i en poblacions sanes
 • RA7. Coneix la realitat escolar i es capaç de planificar processos de salut ajustats a aquesta
 • RA8. Demostra un coneixement específic per a l'ensenyament de la salut a l'escola
 • RA9. Demostra habilitats lingüístiques i paralingüístiques eficaces, adaptant el llenguatge propi a el de l'alumne, professorat i famílies. Inclou l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere
 • RA10. Demostra actitud dialògica i constructiva en la resolució de problemes i en la planificació de processos de salut escolar

Continguts

 • Salut Escolar i Infermeria
 • Situació de la Infermeria Escolar a Espanya i a nivell internacional
 • Història de la infermera de salut escolar
 • Associacions existents a nivell nacional i internacional
 • Perfil, funcions i competències de la Infermeria Escolar
 • Estàndards per a la Infermeria Escolar
 • La salut escolar com a extensió de l'Atenció Primària de Salut al territori
 • Polítiques educatives i Salut Escolar en l'àmbit nacional i internacional
 • Polítiques territorials de Salut i Salut Escolar
 • El programa de "Salut i Escola" a Catalunya
 • El sistema educatiu: estructura i components
 • Desigualtats socials i Salut Escolar
 • La família i el professorat com a agents de salut escolar
 • Model d'atenció centrat en la família

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • AF1 Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • AF2 Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • AF8 Participació en fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • AF9 Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • AF10 Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones (AF1) ● Les sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual 10h
Activitats pràctiques tutelades (AF2, AF8) ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació 20h
Treball autònom (AF9, AF10) ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Lectura crítica de textos i documents recomanats
● Visualització de vídeos
● Revisió bibliografia
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
45h