Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Matèria 1: Introducció a la Infermeria Escolar

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañón

Competencias

Bàsiques y generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes, de manera que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que sigui majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • CG2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions.
 • CG3. Gaudir d'autonomia i capacitat critica per a l'ús de les TICs.

Específiques:

 • CE1. Desenvolupar un coneixement base de l'entorn escolar (organització, estructura funcional, currículum educatiu, característiques de l'alumnat i comunitat escolar).
 • CE2. Avaluar les funcions i activitats de la infermeria escolar en els diferents àmbits d'actuació (assistencial, docent, investigació i gestió).
 • CE4. Recerca de polítiques educatives i programes eficaços de promoció de salut a l'escola.
 • CE5. Implicació en el desenvolupament de les polítiques del centre escolar respecte a la dimensió de salut.
 • CE6. Desenvolupar actitud col·laborativa i de treball en equip en el desenvolupament de propostes curriculars per al manteniment de la salut escolar.

Transversals:

 • CT1. Utilizar las nuevas tecnologías como estrategia educativa en la Educación para la Salud
 • CT2. Aplicar estrategias para la resolución de problemas
 • CT3. Mostrar habilidades para adquirir nuevos conocimientos y compartirlos a través de la docencia
 • CT4. Mostrar sentido de compromiso, respeto, honestidad y seguridad habilidades comunicativas (orales y escritas), así como lenguaje corporal
 • CT6. Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar soluciones

Resultats d'aprenentatge

 • RA1. Identifica la situació actual de la Infermeria escolar
 • RA2. Desenvolupa conclusions sobre la matèria, basades en l'aprenentatge autodirigit
 • RA3. Coneix l'estructura del centre escolar i identifica característiques i necessitats de l'alumnat i de la resta de la comunitat escolar
 • RA4. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en l seva disciplina
 • RA5. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge
 • RA6. Aplica el coneixement de sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, grups i en poblacions sanes
 • RA7. Coneix la realitat escolar i es capaç de planificar processos de salut ajustats a aquesta
 • RA8. Demostra un coneixement específic per a l'ensenyament de la salut a l'escola
 • RA9. Demostra habilitats lingüístiques i paralingüístiques eficaces, adaptant el llenguatge propi a el de l'alumne, professorat i famílies. Inclou l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere
 • RA10. Demostra actitud dialògica i constructiva en la resolució de problemes i en la planificació de processos de salut escolar

Continguts

 • Salut Escolar i Infermeria
 • Situació de la Infermeria Escolar a Espanya i a nivell internacional
 • Història de la infermera de salut escolar
 • Associacions existents a nivell nacional i internacional
 • Perfil, funcions i competències de la Infermeria Escolar
 • Estàndards per a la Infermeria Escolar
 • La salut escolar com a extensió de l'Atenció Primària de Salut al territori
 • Polítiques educatives i Salut Escolar en l'àmbit nacional i internacional
 • Polítiques territorials de Salut i Salut Escolar
 • El programa de "Salut i Escola" a Catalunya
 • El sistema educatiu: estructura i components
 • Desigualtats socials i Salut Escolar
 • La família i el professorat com a agents de salut escolar
 • Model d'atenció centrat en la família

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • AF1 Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • AF2 Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • AF8 Participació en fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • AF9 Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • AF10 Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones (AF1) ● Les sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual 10h
Activitats pràctiques tutelades (AF2, AF8) ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació 20h
Treball autònom (AF9, AF10) ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Lectura crítica de textos i documents recomanats
● Visualització de vídeos
● Revisió bibliografia
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
45h

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada
 

30%

Bloc 1

Activitat Unitat 1 (25%)

Participació Unitat 1 (5%)

35%

Bloc 2

Activitat Unitat 2 (30%)

Participació Unitat 2 (5%)

35%

Bloc 3

Activitat Unitat 3 i 4 (25%)

Participació Unitat 3 i 4 (10%)