Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 3: Educació per a la salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dr. Santiago Felipe Gómez Santos

Competències

Bàsiques i generals:

 • CG1. Treballar en equips multidisciplinaris, que desenvolupin la seva activitat d'acord amb els principis de el codi deontològic en l'àmbit de la infermeria escolar.
 • CG2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes, de manera que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que sigui majoritàriament autodirigida o autònoma.

Específiques:

 • CE1. Avaluar les funcions i activitats de la infermeria escolar en els diferents àmbits d'actuació (assistencial, docent, investigació i gestió).
 • CE3. Dirigir i coordinar accions en referència a el marc de la salut i els principis de gestió educativa de centre escolar.
 • CE4.Integrar la interculturalitat en totes les accions de Salut Escolar, promovent la participació de les diferents cultures presents a l'aula.
 • CE5. Integrar la Pedagogia com una eina complexa destinada a garantir un procés educatiu integral.
 • CE6. Dissenyar projectes d'investigació en Salut Escolar i / o guies de pràctica clínica sobre situacions de salut prevalents en l'entorn escolar.
 • CE7. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'Educació per a la Salut.
 • CE8. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la seva pràctica professional en l'entorn escolar.
 • CE9. Dissenyar i defensar un projecte d'investigació, susceptible d'accedir a programes competitius de finançament, fent ús dels criteris de rigor científic.
 • CE10. Comunicar-se en anglès i llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua.
 • CE11. Planificar l'atenció integral a la infància i l'adolescència promovent un desenvolupament psicosocial saludable

Transversals:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en l'educació per a la salut.
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT3. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència.
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT5. Elaborar projectes de salut creatius tenint en compte la seva àrea professional.
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Coneix i sap aplicar els models de salut pública que permeten diagnosticar, dissenyar, implementar i avaluar els programes d'Educació per a la Salut.
 • RA2. Sap fer un complet diagnòstic de necessitats en salut, domina les tècniques específiques de cada etapa i les sap aplicar.
 • RA3. Esdevé un expert/a en els models sociocognitius/psicosocials de determinants de les conductes de salut i coneix el seu àmbit i possibilitats d'aplicació.
 • RA4. Identifica la importància de l'adequada formulació d'objectius i aprofundeix en la seva formulació seguint la metodologia SMART.
 • RA5. Coneix les tècniques de priorització de recursos i activitats i les sap aplicar en el context real i aplicat de l'Educació per a la Salut.
 • RA6. Domina els elements clau per a la implementació d'un programa d'Educació per a la Salut i disposa de les suficients habilitats per liderar la implementació d'un programa en la realitat.
 • RA7. Coneix i dona importància a totes les fases de l'avaluació d'un programa d'Educació per a la Salut i domina les tècniques específiques que permeten fer un adequat disseny avaluatiu per a cadascuna de les fases.
 • RA8. Es capaç de dimensionar la importància de la comunicació en els programes d'Educació per a la Salut per a l'assoliment dels objectius dels mateixos.
 • RA9. Coneix models de programes d'Educació per a la Salut reals i aplicats en contextos socioeducatius i té l'oportunitat de descobrir-los en profunditat.

Continguts

 • Els models de salut pública que ens permeten estructurar els programes d'Educació per a la Salut.
 • El diagnòstic de necessitats i de la situació basal de salut.
 • Els models sociocognitius/psicosocials de determinants de les conductes de salut.
 • La importància de l'adequada formulació d'objectius.
 • Les tècniques de priorització de recursos i activitats.
 • La implementació dels programes d'Educació per a la Salut.
 • L'avaluació i producció d'evidència científica dels programes d'Educació per a la Salut.
 • La comunicació en els programes d'Educació per a la Salut.
 • Exemples de programes reals d'Educació per a la Salut implementats a entorns educatius.

Metodologías docentes

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • AF1 Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • AF2 Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • AF8 Participació en fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • AF9 Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • AF10 Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones (AF1) ● Les sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual. 25h
Revisió de documents teòrics/concep tuals (AF9 i AF10)  ● Revisió i lectura de documents rellevants per a l'Educació per a la Salut en l'àmbit escolar que permeten aprofundir conceptualment en els continguts presentats a la matèria. 25h
Activitats pràctiques tutelades (AF2, AF8) ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació. 50h
Treball autònom (AF9, AF10) ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Treballs i activitats en equip.
● Treballs i activitats individuals
● Visualització de vídeos
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
● Elaboració d'un treball grupal / individual que complementi la formació i englobi els continguts i coneixements adquirits en la matèria.
50h

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

35%

Bloc 1

Aplicar un cas pràctic a les etapes 1, 2 i 3 del disseny d'un programa d'EpS (30%)

Test autoavaluació (5%)

30%

Bloc 2

Aplicar un cas pràctic a les etapes 4, 5 i 6 del disseny d'un programa d'EpS (20%)

Test autoavaluació (10%)

35%

Bloc 3

Treball final. Aplicar un cas pràctic a les etapes 7 i 8 del disseny d'un programa d'EpS (25%)

Participació individual (10%)