Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 3: Educació per a la salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dr. Santiago Felipe Gómez Santos

Competències

Bàsiques i generals:

 • CG1. Treballar en equips multidisciplinaris, que desenvolupin la seva activitat d'acord amb els principis de el codi deontològic en l'àmbit de la infermeria escolar.
 • CG2. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes, de manera que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que sigui majoritàriament autodirigida o autònoma.

Específiques:

 • CE1. Avaluar les funcions i activitats de la infermeria escolar en els diferents àmbits d'actuació (assistencial, docent, investigació i gestió).
 • CE3. Dirigir i coordinar accions en referència a el marc de la salut i els principis de gestió educativa de centre escolar.
 • CE4.Integrar la interculturalitat en totes les accions de Salut Escolar, promovent la participació de les diferents cultures presents a l'aula.
 • CE5. Integrar la Pedagogia com una eina complexa destinada a garantir un procés educatiu integral.
 • CE6. Dissenyar projectes d'investigació en Salut Escolar i / o guies de pràctica clínica sobre situacions de salut prevalents en l'entorn escolar.
 • CE7. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'Educació per a la Salut.
 • CE8. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la seva pràctica professional en l'entorn escolar.
 • CE9. Dissenyar i defensar un projecte d'investigació, susceptible d'accedir a programes competitius de finançament, fent ús dels criteris de rigor científic.
 • CE10. Comunicar-se en anglès i llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua.
 • CE11. Planificar l'atenció integral a la infància i l'adolescència promovent un desenvolupament psicosocial saludable

Transversals:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en l'educació per a la salut.
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes.
 • CT3. Mostrar habilitats per a adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència.
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites) així com llenguatge corporal.
 • CT5. Elaborar projectes de salut creatius tenint en compte la seva àrea professional.
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Coneix i sap aplicar els models de salut pública que permeten diagnosticar, dissenyar, implementar i avaluar els programes d'Educació per a la Salut.
 • RA2. Sap fer un complet diagnòstic de necessitats en salut, domina les tècniques específiques de cada etapa i les sap aplicar.
 • RA3. Esdevé un expert/a en els models sociocognitius/psicosocials de determinants de les conductes de salut i coneix el seu àmbit i possibilitats d'aplicació.
 • RA4. Identifica la importància de l'adequada formulació d'objectius i aprofundeix en la seva formulació seguint la metodologia SMART.
 • RA5. Coneix les tècniques de priorització de recursos i activitats i les sap aplicar en el context real i aplicat de l'Educació per a la Salut.
 • RA6. Domina els elements clau per a la implementació d'un programa d'Educació per a la Salut i disposa de les suficients habilitats per liderar la implementació d'un programa en la realitat.
 • RA7. Coneix i dona importància a totes les fases de l'avaluació d'un programa d'Educació per a la Salut i domina les tècniques específiques que permeten fer un adequat disseny avaluatiu per a cadascuna de les fases.
 • RA8. Es capaç de dimensionar la importància de la comunicació en els programes d'Educació per a la Salut per a l'assoliment dels objectius dels mateixos.
 • RA9. Coneix models de programes d'Educació per a la Salut reals i aplicats en contextos socioeducatius i té l'oportunitat de descobrir-los en profunditat.

Continguts

 • Els models de salut pública que ens permeten estructurar els programes d'Educació per a la Salut.
 • El diagnòstic de necessitats i de la situació basal de salut.
 • Els models sociocognitius/psicosocials de determinants de les conductes de salut.
 • La importància de l'adequada formulació d'objectius.
 • Les tècniques de priorització de recursos i activitats.
 • La implementació dels programes d'Educació per a la Salut.
 • L'avaluació i producció d'evidència científica dels programes d'Educació per a la Salut.
 • La comunicació en els programes d'Educació per a la Salut.
 • Exemples de programes reals d'Educació per a la Salut implementats a entorns educatius.

Metodologías docentes

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • AF1 Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • AF2 Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • AF8 Participació en fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • AF9 Treball autònom: estudi i elaboració de treballs
  • AF10 Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones (AF1) ● Les sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual. 25h
Revisió de documents teòrics/concep tuals (AF9 i AF10)  ● Revisió i lectura de documents rellevants per a l'Educació per a la Salut en l'àmbit escolar que permeten aprofundir conceptualment en els continguts presentats a la matèria. 25h
Activitats pràctiques tutelades (AF2, AF8) ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació. 50h
Treball autònom (AF9, AF10) ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Treballs i activitats en equip.
● Treballs i activitats individuals
● Visualització de vídeos
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
● Elaboració d'un treball grupal / individual que complementi la formació i englobi els continguts i coneixements adquirits en la matèria.
50h