Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 2: Pedagogia de la salut en l'àmbit escolar

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sra. Marta Ollé

 • Col·laboradores:

  • Sra. Verònica Violant

  • Sra. Amparo Chumacero

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CG1. Treballar en equips multidisciplinars, que desenvolupin la seva activitat d'acord amb els principis del codi deontològic en l'àmbit de la infermeria escolar.

Específiques:

 • CE1. Avaluar les funcions i activitats de la infermera escolar en l'àmbit de la promoció de la salut (assistencial, docent, investigació i gestió)
 • CE2. Dissenyar un protocol d'avaluació per al diagnòstic de salut en la comunitat educativa escolar
 • CE3. Dirigir i coordinar accions en referència al marc de la salut i els principis de gestió educativa de centre escolar
 • CE5. Integrar la Pedagogia com una eina complexa destinada a garantir un procés educatiu integral
 • CE7. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'Educació per a la Salut
 • CE8. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la seva pràctica professional en l'entorn escolar
 • CE11. Planificar l'atenció integral a la infància i l'adolescència promovent un desenvolupament psicosocial saludable

Transversales:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en l'Educació per a la Salut
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes
 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT4. Mostra sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat habilitats comunicatives (orals i escrites), així com a llenguatge corporal
 • CT5. Elaborar projectes de salut creatius tenint en compte la seva àrea professional
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Emet conclusions sobre la matèria, basades en l'aprenentatge autodirigit
 • RA2. Demostra iniciativa i creativitat en l'abordatge del projecte docent
 • RA3. Demostra comprensió dels conceptes implícits en la matèria
 • RA4. Elabora un projecte docent aplicant els continguts de la matèria i centrat en l'atenció integral a la infància i l'adolescència.
 • RA5. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la seva professió
 • RA6. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA7. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA8. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de manera específica per a dones i homes
 • RA9. Aplicar el coneixement de sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, grups i en poblacions sanes
 • RA10. Es comunica de manera eficaç amb els/les usuàries demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, valida les experiències de les persones que pateixen i elimina els estereotips de gènere
 • RA11. Sap fer una valoració crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.
 • RA12. Incorpora eines per avaluar i monitorar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut
 • RA13. Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual)
 • RA14. Adquirir capacitat crítica sobre el posicionament professional davant la tecnologia
 • RA15. Incrementar la capacitat de liderar solucions innovadores i eficients RA16. Adquirir coneixements sobre l'ús de Tics en salut

Continguts

 • Bases de la pedagogia
  • Bases de la pedagogia en l'àmbit de la salut
  • Bases de la pedagogia hospitalària
  • Neuroeducació
 • Disseny d'accions formatives
  • Disseny d'accions formatives
  • Tendències
  • Estratègies i tècniques d'Ensenyament-Aprenentatge
 • Perspectiva de gènere, diversitat i acompanyament educatiu
  • Perspectiva de gènere i educació
  • Diversitat a l'aula i acompanyament educatiu

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • Formació autònoma basada en l'estudi i treball autònom mitjançant els recursos online proporcionats a l'aula virtual.
  • Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel cos docent (estudi i treball personal).
  • Treball autònom: Aprenentatge per descobriment i/o indagació.
  • Aprenentatge basat en projectes (Project-based learning).
  • Realització de treball en grup.
  • Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones ● Les sessions síncrones i continguts online constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual. 85h
Activitats pràctiques tutelades  ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació. 25h
Treball autònom ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Lectura crítica de textos i documents recomanats
● Visualització de vídeos
● Revisió bibliografia
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
40h
 • Les sessions síncrones constaran de diversos tipus d'actuacions:
  • Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • Treball dels continguts en equip
  • Tutories virtuals
  • Activitats d'autoavaluació i/o coavaluació
  • Participació en els fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia