Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 2: Pedagogia de la salut en l'àmbit escolar

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster Universitari en Infermería i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sra. Marta Ollé

 • Col·laboradores:

  • Sra. Verònica Violant

  • Sra. Amparo Chumacero

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CG1. Treballar en equips multidisciplinars, que desenvolupin la seva activitat d'acord amb els principis del codi deontològic en l'àmbit de la infermeria escolar.

Específiques:

 • CE1. Avaluar les funcions i activitats de la infermera escolar en l'àmbit de la promoció de la salut (assistencial, docent, investigació i gestió)
 • CE2. Dissenyar un protocol d'avaluació per al diagnòstic de salut en la comunitat educativa escolar
 • CE3. Dirigir i coordinar accions en referència al marc de la salut i els principis de gestió educativa de centre escolar
 • CE5. Integrar la Pedagogia com una eina complexa destinada a garantir un procés educatiu integral
 • CE7. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'Educació per a la Salut
 • CE8. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la seva pràctica professional en l'entorn escolar
 • CE11. Planificar l'atenció integral a la infància i l'adolescència promovent un desenvolupament psicosocial saludable

Transversales:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en l'Educació per a la Salut
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes
 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT4. Mostra sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat habilitats comunicatives (orals i escrites), així com a llenguatge corporal
 • CT5. Elaborar projectes de salut creatius tenint en compte la seva àrea professional
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Emet conclusions sobre la matèria, basades en l'aprenentatge autodirigit
 • RA2. Demostra iniciativa i creativitat en l'abordatge del projecte docent
 • RA3. Demostra comprensió dels conceptes implícits en la matèria
 • RA4. Elabora un projecte docent aplicant els continguts de la matèria i centrat en l'atenció integral a la infància i l'adolescència.
 • RA5. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la seva professió
 • RA6. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA7. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA8. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de manera específica per a dones i homes
 • RA9. Aplicar el coneixement de sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, grups i en poblacions sanes
 • RA10. Es comunica de manera eficaç amb els/les usuàries demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, valida les experiències de les persones que pateixen i elimina els estereotips de gènere
 • RA11. Sap fer una valoració crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.
 • RA12. Incorpora eines per avaluar i monitorar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut
 • RA13. Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual)
 • RA14. Adquirir capacitat crítica sobre el posicionament professional davant la tecnologia
 • RA15. Incrementar la capacitat de liderar solucions innovadores i eficients RA16. Adquirir coneixements sobre l'ús de Tics en salut

Continguts

 • Bases de la pedagogia
  • Bases de la pedagogia en l'àmbit de la salut
  • Bases de la pedagogia hospitalària
  • Neuroeducació
 • Disseny d'accions formatives
  • Disseny d'accions formatives
  • Tendències
  • Estratègies i tècniques d'Ensenyament-Aprenentatge
 • Perspectiva de gènere, diversitat i acompanyament educatiu
  • Perspectiva de gènere i educació
  • Diversitat a l'aula i acompanyament educatiu

Metodologies docents

 • S'utilitzarà una metodologia docent amb eines de teleformació basada en el aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.
 • A la plataforma Moodle l'alumne disposarà de tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la matèria: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • L'alumne comptarà en tot moment amb el suport i comunicació amb la professora, així com tutories opcionals.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableix la següent tipologia d'activitats a realitzar:
  • Formació autònoma basada en l'estudi i treball autònom mitjançant els recursos online proporcionats a l'aula virtual.
  • Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel cos docent (estudi i treball personal).
  • Treball autònom: Aprenentatge per descobriment i/o indagació.
  • Aprenentatge basat en projectes (Project-based learning).
  • Realització de treball en grup.
  • Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses.
Tipus d'activitat Metodologia Dedicació
Sessions síncrones i exposicions teòriques asíncrones ● Les sessions síncrones i continguts online constitueixen l'espai de reflexió i feedback on es resoldran dubtes de la matèria i es focalitzarà en aspectes concrets del contingut teòric, a nivell grupal i/o individual. 85h
Activitats pràctiques tutelades  ● Els estudiants treballaran a través de: fòrums de reflexió, autoaprenentatge guiat, discussions dirigides de casos pràctics, anàlisi d'articles científics i premsa, preguntes d'autoavaluació. 25h
Treball autònom ● Preparació i estudi dels continguts de la matèria.
● Lectura crítica de textos i documents recomanats
● Visualització de vídeos
● Revisió bibliografia
● Elaboració de resums, esquemes, etc.
40h
 • Les sessions síncrones constaran de diversos tipus d'actuacions:
  • Explicacions teòriques (síncrones i asíncrones)
  • Discussió de casos pràctics i situacions reals
  • Treball dels continguts en equip
  • Tutories virtuals
  • Activitats d'autoavaluació i/o coavaluació
  • Participació en els fòrums virtuals sobre continguts de l'assignatura
  • Treball autònom: Lectures complementàries i consulta de bibliografia

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Bases de la pedagogia

 • Activitats individuals (10%)

 • Projecte. Part 1 grupal (20%)

40%

Bloc 2

Disseny d'accions formatives

 • Activitats individuals (10%)

 • Projecte. Part 2 grupal (30%)

30%

Bloc 3

Perspectiva de gènere, diversitat i acompanyament

 • Activitats individuals (10%)

 • Projecte. Part 3 grupal (20%)