GIG-OSH - Objectius

|Alt Imatge|

El GIG-OSH té com a objectiu identificar nous reptes per a la seguretat i la salut laboral en temps de transformació digital a Europa.

  • OBJECTIU GENERAL 1: Investigar els riscos i les regulacions de la seguretat i la salut laboral (OSH) del treball en plataformes.
  • OBJECTIU GENERAL 2: Proporcionar recomanacions per fomentar un entorn laboral segur i saludable per als treballadors de plataformes a Europa i més enllà.

Per respondre a aquestes qüestions, s'han establert sis objectius específics complementaris:

  1. Estudiar les formes en què diferents tipus de treball en plataformes (en línia i en local) estan associats amb els riscos de la seguretat i la salut laboral i els resultats de salut adversos més rellevants reportats pels treballadors de plataformes.

  2. Descriure els principals aspectes positius i negatius experimentats pels treballadors de plataformes en relació amb la seguretat i la salut laboral dels seus llocs de treball. Determinar si aquestes experiències varien segons els diferents tipus de treball en plataformes, i investigar si aquestes experiències canvien amb el temps.

  3. Explorar i comparar les experiències dels treballadors de plataformes en relació amb la seguretat i la salut laboral a través de diversos països europeus, avaluant les similituds i diferències en aquestes experiències entre països europeus.

  4. Comparar les percepcions sobre la seguretat i la salut laboral dels empleats/treballadors entre les diferents parts interessades digitals del treball en plataformes (gestors, representants de sindicats i inspectors de treball) en diversos països europeus.

  5. Identificar les característiques clau de les plataformes que mantenen un entorn de treball saludable a través de diversos països europeus, i desenvolupar idees sobre com altres plataformes poden aprendre i integrar aquestes característiques.

  6. Examinar els contextos i els reptes normatius relatius a la seguretat i la salut laboral presentats pels diferents tipus de treball en plataformes, identificant similituds i diferències entre països.