Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Inserció laboral

(Font: Enquesta d'inserció laboral AQU)

  2014 2017 2020
Població 57 69 70
Mostra 39 36 23
% Resposta 68,4% 52,2% 32,9%
Fitxa tècnica de la titulació 2014 2017 2020
% dones 89,7% 97,2% 78%
Edat mitjana al moment de l’enquesta 27,9 27,2 26,65
% titulats amb pares universitaris 33,3% 54,3% 39%
% estudiants a temps complert 27% 28,6% 30%
Situació laboral i adequació de la inserció 2014 2017 2020
% ocupats 87,2% 86,1% 96%
% realitzant funcions universitàries -- 11,4% 96%
% realitzant funcions pròpies de l’estudi 97,3% 88,6% 96%
Qualitat de les condicions laborals 2014 2017 2020
Satisfacció amb la feina (0-10) 8,2 7,6 8,11
% amb contracte fix 32,4% 34,3% 26%
% amb contracte autònom -- -- 0%
% treballant a temps complert 54,1% 62,9% 65%
Guanys mensuals 1.685€ 1.610€ 2.000€
% inserits laboralment abans dels 6 mesos 2,7% 17,1% 100%
Qualitat de la formació (nivell) 2014 2017 2020
Formació teòrica 6,2 6 5,51
Formació pràctica 6,7 6,9 7,10
Expressió oral 6,7 6,8 6,67
Treball en equip 7,4 7,9 7,93
Solució de problemes 6,8 6,4 6,59
Creativitat 6,3 5,6 4,71
Pensament crític 7,4 8 7,10
Informàtica 7 5,9 4,47
Idiomes  3,1 3,8 4,02
Satisfacció amb la formació 2014 2017 2020
% de titulats que repetirien el títol 87,2% 91,7% 78%
% titulats que repetirien la Universitat 56,4% 33,3% 57%