Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Satisfacció dels graduats amb el Grau en Infermeria

(Valors sobre 5 punts)

  2020-2021 2021-2022 2022-2023
L'estructura del pla d'estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 3,44 3,6 3,23
Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments 3,26

3,49

3,2
El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures 3,26 3,5 3,03
Estic satisfet/a amb el professorat 3,52 3,5 3,19
La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3,47 3,5 3,22
La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 3,09 3,44 3,09
L'ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3,81 3,75 3,65
Els sistemes d'avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 3,22 3,54 3,35
Les pràctiques externes m'han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació 4,31 4,22 3,99
Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 3,16 3,52 3,19
El treball de fi de grau m'ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3,35 3,59 3,33
Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge 4,14 3,85 3,74
Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats 3,69 3,67 3,58
Els serveis de suport a l'estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m'han ofert un bon assessorament i atenció 3,64 3,62 3,36
He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 3,43 3,35 3,17
La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3,9 3,65 3,61
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3,74 3,57 3,58
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves competències personals  3,72 3,68 3,57
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional 3,84 3,7 3,61
Estic satisfet/a amb la titulació 4,11 4,21 4,03
Tornaria a repetir el mateix títol (% si) 95% 93% 97%
Tornaria a repetir la mateixa universitat (% si) 55% 51% 52%
       
Participació (n, %)

61

61 (70%) 69