Informació sobre la qualitat dels programes formatius

Les institucions d'educació superior han de garantir que les seves actuacions asseguren la qualitat en la formació que imparteixen, fet que les duu a haver de disposar dels mecanismes i sistemes de Garantia Interna de la Qualitat necessaris per a aquest fi.

El Marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (Marc VSMA) establert per l'agència competent en matèria d'assegurament de la qualitat en el nostre context, garanteix l'avaluació continuada del funcionament dels programes formatius, així com n'assegura la transparència i el retiment de comptes per part de les seves institucions.

En el quadre a continuació, es troba recollida tota la documentació relativa a la creació i seguiment de les titulacions impartides a l'ESIMar, així com altres processos de garantia de la qualitat dins el Marc VSMA.

Titulacions de Màsters

Titulacions oficials

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna: seguiment i acreditació Informes d’avaluació externa AQU Indicadors de qualitat

Màster Universitari en Infermeria de Salut Escolar

Màster Universitari en Recerca Aplicada a les Cures Integrals per la Salut

     

Titulacions de Màsters

Titulacions pròpies

Titulació Memòries

Informes d’activitat

Altra informació
Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor    
Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries